Salmereisen 2018: Møter og impulser

På Salmereisen gjennom Skandinavia vil du bli motivert, inspirert, utfordret og beriket gjennom møter med noen av vår tids fremste salmeskapere og salmekjennere. Salmereisen starter i Glemmen kirke i Fredrikstad mandag 21. mai (andre pinsedag), går videre til Sverige og Danmark, før vi tar fergen til Kristiansand, og ender i Oslo om kvelden fredag 25. mai. Underveis deler vi kunnskap, refleksjoner og salmer med hverandre. Meld deg på!

Fortsett å lese Salmereisen 2018: Møter og impulser

Årsmelding for 2016

ÅRSMELDING FOR 2016

Generelt
2016 har vært et år for å planlegge og legge til rette for flere store satsinger som skal gjennomføres i 2017. Det har som vanlig vært avholdt salmeseminar i forbindelse med generalforsamlingen. Det avtegner seg et bilde av at en del medlemmer faller fra, for en stor del av naturlige årsaker, noe som gjør at rekruttering av nye medlemmer bør bli en hovedsatsing. Dette må skje ved at foreningen er en attraktiv arena for salmeinteresserte mennesker i Norge, på tvers av konfesjoner.

Styre og sekretariat
Styret har siden generalforsamlingen i 2016 bestått av Sindre Skeie, styreleder, Sindre Eide, nestleder, Johanne Bjørkhaug, sekretær/informasjonsansvarlig, David Scott Hamnes, kasserer, og Marianne Sødal Misje, styremedlem. Sjur Atle Furali og Anders Aschim har vært varamedlemmer. Det har vært avholdt tre ordinære styremøter, alle i Kirkens Hus, Oslo.

Arrangementer
Generalforsamlingen 2016 ble avviklet i Nordstrand kirke 22. april. I etterkant av generalforsamlingen var det salmekveld i Nordstrand kirke, i samarbeid med kor fra både Nordstrand og Holmlia, og kantorene Liv Marie Hofseth og Hans Olav Baden. Salmekvelden ble godt besøkt. Lørdag 23. april var det salmeseminar med temaet «La alle steder synge med». Seminaret samlet rundt 40 deltakere totalt, og gikk med et lite overskudd (styret har vedtatt et mål om at alle seminarene skal være selvbærende økonomisk).

Salmeseminaret hadde et variert og godt program. Blant bidragene var:

  • Anders Aschim: Salmen som kulturfaktor – før og nå
  • Anne Kristin Aasmundtveit: Impulser fra den keltiske tradisjonen
  • Eyvind Skeie: Nærlesing av noen nyere salmetekster fra et postmodernisk perspektiv
  • Ivar Jarle Eliassen: Om vår melodiske salmearv frem til vår egen samtid

I tillegg var det valgfrie seminarer om a cappella og flerstemt sang i gudstjenesten, om salmer i et trosopplæringsperspektiv, og kriterier for salmevalg i gudstjenesten. Kirkemusiker/pianist Ulf Nilsen og saksofonist Frøydis Grorud holdt minikonsert fra det nyutgitte albumet Psalmfulness, og dagen ble avsluttet med aftensang, med bibelske salmer fra Norsk koralbok, bind 3, i samarbeid mellom Sindre Skeie og David Scott Hamnes.

Modellen med generalforsamling + salmekveld om fredagen og salmeseminar på lørdagen fungerer godt.

Styrets arbeid
På generalforsamlingen i 2014 ble det vedtatt en strategiplan for NHF, som gjaldt for perioden 2014–2016. Et av spørsmålene som kom opp i 2016, var derfor hvorvidt en ny strategiplan skulle utformes. Styret arbeidet en del med dette, men kom frem til at det er tilstrekkelig for en såpass liten forening å la formålsparagrafens hovedpunkter være retningsgivende, og heller utarbeide konkrete tiltak med utgangspunkt i disse. Formålsparagrafen lyder som følger:

Norsk hymnologisk forening er en forening på økumenisk basis med formål å:

  • øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform,
  • inspirere og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og i andre sammenhenger,
  • inspirere til frembringelse av nye salmer (tekster og melodier),
  • inspirere til hymnologisk forskning,
  • styrke nordisk samarbeid innen hymnologisk arbeid.

Disse punktene svarer i all hovedsak til hovedpunktene i den forrige strategiplanen, og styret mener at de er tilstrekkelige både som grunnlag for å planlegge tiltak og som mål å evaluere arbeidet opp mot.

Både i 2014, 2015 og 2016 har styret arbeidet ut fra at salmebruk kan være et skjæringspunkt for de ulike føringene i strategiplanen. Spørsmål knyttet til salmebruk kan være: Hvorfor synger vi salmer, hvordan kan vi lære nye salmer, hvordan kan vi arbeide bevisst med salmevalg, hvordan former det oss som fellesskap at vi synger salmer sammen, hvordan kan salmen holdes levende som sentralt trosuttrykk og egenartet kunstform? Punktet om salmebruk har stor relevans for alle punktene i formålsparagrafen, og er derfor fremdeles et nøkkelpunkt for styrets arbeid.

Utenom styremøtene har leder og nestleder fungert som arbeidsutvalg.

I 2016 har styret lagt til rette for to store satsinger som gjennomføres i løpet av 2017, som til sammen vil belaste foreningens økonomi i betydelig grad. Styret mener like fullt at begge disse satsningene er en god bruk av foreningens midler, selv om man ideelt sett skulle ha sett at de ikke kom innenfor samme år.

Den første satsningen dreier seg om Nytt Norsk Salmeleksikons fjerde bind. Tidligere styreleder i NHF, Stig Wernø Holter, har sagt ja til å være hovedredaktør for et slikt bind, og har sammen med redaksjonskomiteen og forskjellige skribenter lagt ned et stort arbeid for å få realisert bindet. De tre første bindene av salmeleksikonet dekker det stoffet som finnes både i NoS og N13. Det fjerde bindet vil inneholde artikler om alt det nye materialet i N13. I tillegg  utarbeider Harald Kaasa Hammer et bibelversregister til salmene i alle fire bind. David Scott Hamnes sitter for øvrig både i NHF-styret og i redaksjonskomiteen, og nedlegger også en stor arbeidsinnsats i prosjektet.

I 2015 vedtok NHF-styret å gi et bidrag på kr 40 000 for å være med på å sikre utgivelse av salmeleksikonet på Eide forlag. Imidlertid ville forlaget ha en større økonomisk trygghet for å forplikte seg til å utgi bindet. Styret valgte derfor i 2016 å gi en garanti på ytterligere kr 30 000, som kun skulle utbetales dersom det ikke kom inn annen støtte. I skrivende stund ser det ut til at denne støtten må utbetales, slik at NHF totalt vil bruke kr 70 000 på dette. Så langt ligger det an til utgivelse høsten 2017.

Den andre satsningen handler om NHFs bidrag til reformasjonsjubileet. Styret valgte å arrangere en foredragsserie med utgangspunkt i stikkordene Luther, salmer og reformasjon, med menigheter, kirkeakademier, gudstjenesteutvalg, utdanningsinstitusjoner, lokale kulturforeninger og så videre som målgruppe. Totalt fjorten av NHFs medlemmer har sagt seg villige til å delta som foredragsholdere. Modellen er slik at NHF dekker honorar på kr 2 000 for hvert foredrag, mens de ulike lokale arrangørene betaler reise og opphold. Gjennom 2016 har styremedlem Marianne Sødal Misje vært hovedkoordinator for konseptet. Gjennomføringen skjer i 2017 og vil derfor beskrives nærmere i neste årsmelding, men det kan nevnes at NHF-medlemmer gjennom dette tilbudet vil holde omtrent 60 foredrag rundt omkring i hele landet. Noen gjør dette uten honorar, likevel er det et stort økonomisk løft å ta for NHF – men styret mener at dette er en riktig strategisk satsning; man gjør foreningen mer kjent gjennom å drive kunnskapsformidling om salmer og salmesang.

Økonomi
NHF er ingen stor organisasjon, verken i antall medlemmer eller finansielt. I 2015 gjorde styret et målrettet arbeid med å få bedret rutinene for innkreving av medlemskontingent fra medlemmene. Allikevel er foreningen rause med de som er sene med innbetalinger, og det er først etter fire år med kontingentrestans at medlemmer strykes fra listen. Endrede rutiner førte til at foreningen i 2016 hadde bedre økonomi enn på lenge, noe som igjen ga et større handlingsrom, og blant annet ga mulighet både for å støtte salmeleksikonet og lansere Luther-foredragene. Styret har for øvrig søkt om midler til Luther-foredragene fra ulike hold, men har ikke fått noen støtte. I 2018 vil det være mindre rom for satsinger av denne størrelsen, men når kontingenten for 2018 er krevet inn i løpet av første halvår, vil foreningen likevel være i en relativt god økonomisk situasjon.

Rekruttering
Styret har rekruttering av nye medlemmer høyt på dagsorden. Arbeidet med foredragsserien må også sees i dette bildet, som et viktig ledd i å gjøre foreningen mer kjent. Alle foredragsholdere har mottatt en informasjonsbrosjyre med innmeldingsskjema og er blitt oppfordret til å bruke denne. Styreleder Sindre Skeie og styremedlem Sjur Atle Furali har også vært på vervetur til MF og TF. Informasjonsbrosjyren om foreningen har gitt noen innmeldinger, men ikke så mange som styret skulle ønske i 2016. Imidlertid viser de første måneder i 2017 en tydelig vekst i antall nye medlemmer.

Det finnes også en del arenaer rundt omkring i landet hvor NHF gjerne skulle vært representert og vært aktive på markedsføring og rekruttering. Det er ikke laget noen gjennomarbeidet plan for dette ennå.

Fag, forskning og samarbeid med utdanningsinstitusjonene
Styret er selvsagt oppmerksomme på at Nytt Norsk Salmeleksikon ferdigstilles i løpet av 2017, og dette innebærer på mange måter at en epoke er over med hensyn til NHFs hymnologifaglige virksomhet. Luther-foredragene er ett eksempel på en ny måte å nærme seg dette temaet på, men i tillegg har styret en klar ambisjon om å styrke samarbeidet med de institusjonene som utdanner til kirkelig tjeneste.  Styret har derfor begynt et arbeid med å finne nye arbeidsformer for å styrke hymnologiens plass ved utdanningsinstitusjonene, og dette vil bli en viktig satsning fremover.

For øvrig kan det nevnes at styreleder i oktober 2016 hadde et seminar under Ungdom, kultur og tro-konferansen på Menighetsfakultetet, med overskriften «Kan ungdom skrive salmer?». Seminaret samlet ni unge og engasjerte mennesker, som foreningen vil opprettholde kontakten med.

Kommunikasjon, markedsføring, profilering
Kontakten med medlemmene er blant annet blitt ivaretatt gjennom to nyhetsbrev, som til de fleste er blitt sendt pr. e-post. Vanligvis har nyhetsbrevene vært publisert på NHFs nettsider, men her har det skjedd en glipp, slik at de ikke er gjort tilgjengelige. Nettsidene ble for øvrig hacket like før generalforsamlingen i 2016, noe som satte hele arbeidet med nettsiden kraftig tilbake. Nå er det laget et nytt rammeverk for nettsidene. Det er fremdeles noen mangler, men det gjenstår ikke så mye før dette vil være et godt redskap. Styret har også vedtatt å overta domenenavnene salmer.no og nyesalmer.no fra Sindre Skeie og Gisle Skeie, som har eid disse domenenavnene frem til nå. Det betyr at Norsk hymnologisk forening nå kan finnes på nettet under begge disse webadressene, og at det nå er salmer.no som er NHFs hovedadresse. Det ble også oppnevnt en egen informasjonsansvarlig i løpet av 2016, nemlig Johanne Bjørkhaug, som allerede gjør en svært god jobb for å løfte dette arbeidet.

NHF har også en Facebook-side. Det er verdt å nevne at Facebook har endret karakter de siste par årene. Tidligere var det enklere å nå frem til alle som har trykket «Liker» på siden, men det er blitt mer krevende å komme inn i folks nyhetslister, med mindre man betaler for å fremme innleggene. Men selv om man betaler, er det vanskelig å vite hvilke kriterier man skal bruke for å treffe med målrettet markedsføring av innlegg om salmesang og salmeforskning. Facebook har utvilsomt et stort potensiale som markedsføringskanal, men det er avhengig av at alle styremedlemmer og foreningens medlemmer for øvrig deler innlegg aktivt.

I 2016 vedtok styret å gi NHFs årlige salmeseminar et fast navn: SALMENS DAG. Vi tror at dette, på sikt, kan være med å grunnfeste dette seminaret som et fast, årlig arrangement som mange kjenner til, og at det gradvis vil gjøre det enklere å få folk til å delta.

Internasjonalt samarbeid
NORDHYMNs koraldager ble holdt to ganger i 2016, og i mars 2016 ble NORDHYMNs arbeidsform bekreftet, med nytt styre. NHF er partner i NORDHYMN-samarbeidet, som nå ledes av Anna Maria Böckerman i Helsinki. Mathias Lundberg er sekretær, og David Scott Hamnes er Norges representant. Et NORDHYMN-møte arrangeres i Trondheim mars 2018, med ulike temaer knyttet til formidling av salmen i vår tid. NORDHYMN er ingen medlemsorganisasjon, og eksisterer uten økonomisk kapital. Det betyr at landsorganisasjonene tar de mindre utgifter (nettsidene, seminararrangering) på rundgang.

Tidsskriftet Hymnologi har foretatt endringer i utsendingsrutiner. Det betyr at 2016-numrene ble utgitt samlet i mars 2017. Nye utgivelser ventes høsten 2017. Dette er Nordens primærtidsskrift for hymnologiske arbeider. Ca 30 NHF-medlemmer abonnerer på Hymnologi.

Samarbeidet med IAH (Internationale arbeitsgemeinschaft für Hymnologie) og søsterorganisasjonene i USA, Canada og Storbritannia og Irland fortsetter. Ca. 15 medlemmer er med i en eller flere søsterorganisasjonene, samt IAH. Abonnementskostnadene gjøres rimeligere gjennom fellesavtalen med NHF.

Planleggingsarbeid for IAH-konferansen på Løgumkloster i juli/august 2017 ble foretatt i 2016. Temaet er om reformasjonens betydning for salmesangen.

Fremtiden
Styret ønsker i det store og hele å fortsette langs de samme linjene i 2017 og i 2018, med særlig oppmerksomhet om de saker, muligheter og utfordringer som er nevnt i denne årsmeldingen. Den kanskje største utfordringen foreningen står overfor er informasjon og markedsføring og rekruttering av nye medlemmer. Styret er mottakelige for alle slags innspill, og vil ellers arbeide videre langs de allerede etablerte linjer. Blant det som ligger på trappene for 2017 og 2018, er bl.a. utarbeidelse av stipendordning til hymnologiske avhandlinger innen utdanning/forskning, videreutvikling av informasjons- og markedsføringsstrategi, bidra til fullføring av fjerde bind av salmeleksikonet, legge til rette for 60 foredrag om Luther-salmer, og ikke minst:

Salmens dag i Glemmen kirke i Fredrikstad 2. pinsedag, mandag 21. mai – og derfra: Salmereise i Skandinavia fra mandag 21. til fredag 25. mai 2018.

 

Ås, 5. mai 2017

På vegne av styret i Norsk Hymnologisk Forening
Sindre Skeie, styreleder

Salmesangen – tid og evighet i berøring

Styrets melding for perioden 2015–2016

 

Generelt
Norsk hymnologisk forening har hatt et økende antall medlemmer i løpet av det siste året. Medlemstallet nærmer seg 170. Dette er positivt. Samtidig tror styret at det er rom for betydelig vekst fremover. Det vil være avhengig av gode ambassadører og samarbeid med ulike institusjoner, og en god og tydelig profilering av foreningen.

Styre og sekretariat
Styret har siden juni 2015 bestått av Sindre Skeie, leder, Sindre Eide, nestleder, Marièl Eikeset Koren, sekretær, David Scott Hamnes, kasserer, og Marianne Sødal Misje, styremedlem. Jørund Østland Midttun og Sjur Atle Furali er varamedlemmer. Det har vært avholdt tre ordinære styremøter, alle i Kirkens Hus, Oslo.

Arrangementer
Generalforsamlingen 2015 ble avviklet i Bøler kirke torsdag 11. juni. I tilknytning til generalforsamlingen arrangerte NHF et seminar med temaet «Lenge leve salmen!». Seminaret samlet rundt 30 deltakere. Som avslutning ble det holdt en salmekveld i Bøler kirke, ledet av Hildur Eli Gryt. Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av arrangementet, men det viste seg at det ikke var noen god dato, både fordi staben i Bøler menighet var bortreist, og fordi det kom for tett opp mot sommerferien. Trolig kunne man ha fått flere deltakere om man hadde valgt et annet tidspunkt tidligere i semesteret.

Saker
Generalforsamlingen 2014 medførte flere forandringer i styret, blant annet med ny leder og nestleder. Mens det første året primært gikk med til å utmeisle hovedlinjer for retningen fremover, har styret i løpet av dette andre året begynt å arbeide mer målrettet for å følge opp hovedlinjene. Styret har hatt tre møter. Det siste møtet ble i all hovedsak brukt til å planlegge årets generalforsamling og salmeseminar.

Styret arbeider etter gjeldende strategiplan, som ble vedtatt på generalforsamlingen 2014. Strategiplanen inneholder følgende hovedpunkter: formidling, salmebruk, nyskaping, utdanning, forskning, nordisk samarbeid/økumenisk profil og medlemsrekruttering.

Blant disse hovedpunktene har styret utpekt salmebruk som et viktig skjæringspunkt for foreningens arbeid. Relevante spørsmål knyttet til salmebruk er: Hvorfor synger vi salmer, hvordan kan vi lære nye salmer, hvordan kan vi arbeide bevisst med salmevalg, hvordan former det oss som fellesskap at vi synger salmer sammen, hvordan kan salmen holdes levende som sentralt trosuttrykk og egenartet kunstform? Punktet om salmebruk har stor relevans for alle punktene i strategiplanen. Med dette som bakgrunn valgte styret derfor i 2014 å la nettopp salmebruk være en ledetråd for arbeidet gjennom denne perioden, og dette har man forsøkt å følge opp.

Utenom styremøtene har leder og nestleder fungert som arbeidsutvalg.

Styret ga i fjor Vårt Land et tilbud om å lage en salmequiz på fast basis. Her har vi ennå til gode å få et tydelig svar, men vi fastholder at dette kan være et godt tiltak for å profilere foreningen overfor nye grupper, og slik danne grunnlag for rekruttering av nye medlemmer.

Styret har drøftet hva vi kan tilby på vår nettside av salmehjelp til gudstjenester, opplegg for salmekvelder, kursopplegg, fagartikler og lignende. Vi ønsker å oppdatere nettsiden hyppigere enn tidligere, både med nyheter på salmefronten og diverse ideer og ressursmateriale.

Lutherjubileet 2017 er viktig også for NHF. Vi vil ha et hovedfokus på dette på salmeseminaret i tilknytning til generalforsamlingen våren 2017. Vi planlegger også å tilby salmerelaterte Luther-foredrag ved noen av våre kompetente medlemmer. Flere av våre medlemmer er allerede spurt om å stå på en liste med foredrag som sendes som tilbud til menigheter, kirkeakademier, kulturutvalg o.l.

Styret har en klar ambisjon om å styrke samarbeidet med de institusjonene som utdanner til kirkelig tjeneste. Blant annet har styreleder besøkt MF under salmemaraton og fortalt om årets seminar og om foreningens arbeid.

Styret er opptatt av å ivareta foreningens sterke faglige profil, som blant annet er kommet til uttrykk gjennom trebindsverket Nytt Norsk Salmeleksikon. Derfor har styret vedtatt å gi et bidrag på kr 40.000 for at et fjerde bind av salmeleksikonet kan realiseres. Stig Wernø Holter, som var hovedredaktør for de tre første bindene, har sagt seg villig til å være det for et slikt fjerde bind, og en gruppe personer har sagt ja til å skrive artikler. Arbeidet er i gang, og det virker ikke urealistisk at hele finansieringen kan komme på plass.

Nordhymn-samarbeidet vil i tiden fremover legges om noe. Det er ønskelig at Nordhymn både forankres i de nasjonale hymnologiske foreningene og har kontakt med universitetene.

Økonomi
NHF er ingen stor organisasjon, verken i antall medlemmer eller finansielt. I løpet av fjoråret har styret arbeidet bevisst med å få innkrevet en større andel av medlemskontingenten. Dette har ført til at foreningen nå har bedre økonomi enn på lenge, noe som igjen gir større handlingsrom. Styret vil fortsette dette arbeidet.

Rekruttering
Styret har rekruttering av nye medlemmer høyt på dagsorden. Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre om foreningen. Denne har gitt flere innmeldinger, blant annet under Trosopplæringskonferansen i november 2015.

Informasjon
Kontakten med medlemmene er blitt ivaretatt gjennom tre nyhetsbrev, som sendes til medlemmene enten i posten eller på e-post, i tillegg til at de publiseres på NHFs nettsider. Vi har nå kartlagt de fleste medlemmenes e-postadresser, noe som har lettet arbeidsbyrden for NHFs sekretær.

Tiden fremover
Norsk hymnologisk forening har

flere viktige roller å spille i kirken og samfunnet i

tiden fremover.

For det første behøves en forening som går i dybden i det hymnologiske fagfeltet, og som kan fungere som støttespiller for enkeltpersoner eller fagmiljøer som gjør det samme.

For det andre trenger kirken at det finnes ressurssterke miljøer som er uavhengige av den kirkelige administrasjon og som kun er forpliktet på sitt formål og overfor sine medlemmer, og som derfor kan komme med uhildede, kritiske og konstruktive innspill når hymnologiske spørsmål er på banen.

For det tredje er det nødvendig at kirken har noen «ressurssentre» som kan bidra til å løfte frem salmesangens betydning og bygge broer mellom kirkelige medarbeidere som har ulike faglige ståsteder og bakgrunner, men som også har det til felles at salmer utgjør en vesentlig del av fagutøvelsen deres, om enn på ulike måter.

For det fjerde har Norsk hymnologisk forening en viktig oppgave i å fastholde at det alltid er en forbindelse

mellom salmene vi synger og historien vi er vevet inn i. For å låne et uttrykk fra diakonien: Salmesangen er en av de måtene kirken inkarneres på, altså en av de måtene Kristi kirke blir virkelighet på, midt iblant oss. Å fastholde salmesangen som en inkarnatorisk hendelse i historien er også en del av denne foreningens oppdrag, det vil si at salmesangen er en vesentlig del av det kirkelige liv, og at salmesangen bringer våre liv her og nå i berøring med den treenige Gud.

 

 

Ås, april 2016

På vegne av styret i Norsk Hymnologisk Forening

Sindre Skeie, styreleder

Årsmelding perioden 2014 og 2015

Det nermar seg generalforsamling i Norsk hymnologisk foreining. Her finn de som lova  årsmeldinga

for 2014 til 2015. God lesing!

Melding for

perioden 2014–2015

Anna relevant informasjon og dokument til generalforsamlinga finn de her:  http://www.norskhymnologiskforening.no/wp/foreningens-arbeid/nhf-generalforsamling-2015/

Lenge leve salmen!

Hjarteleg velkomen til generalforsamling, salmeseminar og salmekveld i Bøler kyrkje:

Lenge leve salmen! - plakat

 

Torsdag 11. juni 2015 vert det skipa til salmeseminar og salmekveld med tittelen Lenge leve salmen! Salmeseminaret og salmekvelden har hovudtemaet «salmebruk og salmeformidling» og er opne for alle interesserte. I forkant av dette vert det også halde generalforsamling for alle Norsk hymnologisk forening sine medlemar.

 

Her kan du laste ned brosjyre med all informasjon, samt plakat for arrangementet:

Lenge leve salmen – brosjyre

Lenge leve salmen! – plakat