Nærlesing av noen salmetekster – forsøk på et postmoderne perspektiv

Foredrag av Eyvind Skeie
Salmens dag 2016
Nordstrand kirke, april 2016

1 Nærlesing

Begrep fra nykritikken, som hører til postmodernismen. Nærlesing innebærer å undersøke og analysere de virkemidlene som er brukt i teksten, se på hvilke motsetninger, spenninger og konflikter som råder og hvorledes dette kan koples opp til temaet i teksten. Brudd med hverdagsspråket og hvordan spenning skapes i teksten. Hensikten med språket er å skape spenning. Nærlesingens mål er ikke å nå frem til en endelig lesing og tolkning av teksten, men å åpne tekstens refleksjonsrom i lys av spenningen i teksten. Postmodernistisk litteratur viser oppløsning og brudd, gjennom anti-holdninger som gjør at det meste kan virke rotløst og uten faste verdier. Tomhet, fravær og stillhet er begreper som er blitt brukt om postmodernistisk litteratur, i den forstand at språktegnene ikke viser ut over seg selv, men bare til verksinterne fenomener og ikke til en virkelighet bakenfor. ”Små sannheter” viser ikke lenger til ”store sannheter” (Aristoteles uten Platon). Dekonstruksjon, mangfold og relativisme er akseptert. Kirken/kristendommen er bare en av flere aktører, og ingen representerer sannheten med stor S.

2 Den postmoderne folkeligheten

I den postmoderne tekstveven blandes likt og ulikt, høytidsspråk og hverdagsspråk, klassiske kulturuttrykk opptrer i spenning med folkekulturen. I så måte har N13 er klart postmoderne preg, for eksempel ved ”Nå har vi vaske golvet”, ”Nå er den hellige time”, sanger ved Bjørn Eidsvåg, populære gospelsanger, kirkeviser, bibelsanger og sikkert også annet. Redaksjonelt har dette sikkert hatt å gjøre med stikkord som ”sjangerbredde,”, ”folkekirke”, ”salmeboken i hjemmet”  og andre slike formål å gjøre, Men det gir en spenning i hele materialet, og denne spenningen kan vi mene avspeiler noe av det som ligger i en postmoderne tilnærming til tekster og kulturuttrykk.

3 Kirkens tapte? kulturkraft i det postmoderne samfunn

Noen sanger vandrer fra folkedypet og inn i salmeboken. Få (om noen) salmer går fra salmeboken og ut i folkedypet. Ser vi på svært mye folkelig salmebruk, på cd-innspillinger, (jule)konserter, radioprogrammer og f eks salmekonserten under Olavsfestdagene, vil vi se at de aller fleste tekstene er skrevet på 1800-tallet (eller 1700-tallet), noen få fra 1900-tallet. Spørsmålet reises om hvordan salmen (tekst og melodi) skal gi mennesker i det postmoderne samfunnet gyldig livstolkning. Et dyptgående spørsmål kirkens nærhet til menneskene, og om kirkens mandat i forkynnelse, diakoni og kunst. Frostenson mente at alle salmer fra tidligere århundrer rett og slett måtte revideres (re-videre er å gjense den tapte visjonen i tekstene).

4 Finnes postmoderne salmer i N13?

Ut fra en litterær beskrivelse av postmodernismen, finnes det knapt slike salmer. Men la oss se på nr. 834, tekst Jon Fosse. Nærlesing av teksten viser indre språklig sammenheng, for eksempel gjennom stigningen i de tre versene fra ”jord” til ”natt” og til ”Gud”, og med gjentakelsen av ”jord” og ”nattevrimmel” før spenningen løses ut i ”du lyser fram hans himmel”. Et av tekstens klangrom finnes i Salme 139, hvor vi har de samme ordene, ikke minst ”mørket er som lyset”, men også ”jordens dyp”. Det kan også hende at Bo Setterlinds versjon ”Det fins ett hav” klinger med. Fosses dikt/salme blir en ”dødstekst med lys”. Om vi ser ”Det finst frå Gud i alt som er” som et vendepunkt i teksten, gir det interessant spenning. Her sier Fosse ikke at ”Gud finst i alt som er”, han unngår en panteistisk formulering. Gudsnærværet, ”hans himmel” lyses frem gjennom den som er tiltalt som ”du”, og som er ”hans verd”. Vendingen skjer mot gudsmysteriet slik det ”lyser fram” i det menneskelige. Aner vi i dette en skjult inkarnasjonstanke? I hvert fall ser vi en ”himmel” som ikke er utenfor menneskets verden, men sterkt forbundet med den. Dette kan vi kanskje kalle minimalistisk eller reduksjonistisk, og dermed i slekt med en postmoderne posisjon.

5 Fragmenter

Et kjennetegn på det postmoderne er dekonstruktivisme, som og kan kalles fragmentering. Man har forlatt troen på en filosofisk, ideologisk eller religiøs helhet. I nr. 366, v 3 finnes det et mulig språk som kan antyde noe av dette. Selv om denne teksten, ikke minst ved sitt refreng og sin øvrige ordbruk har en klar tiltale til Kristus, er selve ordet ”fragmenter” et signal om at det ikke lenger er mulig å fastholde alle kontraster og spenninger i et eneste meningsfullt bilde. Et interessant spørsmål kunne være om denne teksten vil endre karakter om vers 2 og vers 3 bytter plass. Ved å sammenstille versene slik de nå er, fastholder teksten et budskap om ”handling” som ”skaper håp”. Dette gir ”fragmenter” eller ”hvert bilde” en innramming av kristne livstolkning og etikk.

5 Kontraster

Nr. 26 (Solbarn, jordbarn) har på kort tid blitt godt kjent. Teksten er rytmisk med rim, men de fem versene beveger seg fremover ved hjelp av kontraster og fragmenter. Refrenget anvender et fremmed ord på Kristus, ”Stjernebarn”, noe som både kan henspille på Betlehemsstjernen og på Jesu preeksistens, samtidig som det klinger inn mot noe ”ubestemt nyåndelig”. Vi kan ikke være sikre på at det virkelig handler om Jesus. Dette utgjør kanskje og en form for ”tilfredsstillende hemmelighet” for oss som vet at det er Jesus, slik det også er i legender. Vi avkoder språket ut fra den øvrige sammenhengen som teksten tilhører. I vers 4 vendes teksten mot  mot gudsperspektivet og blir til en bønn i vers 5.

6 Uklart subjekt

Et fenomen i postmodernismen er at subjekt og objekt blir borte i språkspillet/teksten. Teksten blir dermed ikke lenger et klart budskap fra en person til en annen. Den blir heller et rom som forfatter og leser befinner seg i sammen, med hver sine perspektiver. Nr. 726 (Menneske, du som har kunnskap) har noe av dette ved seg. I denne salmen er det ingen som fører ordet, om vi tenker på menneske eller Gud. Teksten har, bokstavelig talt, oppstått fra jorden. Det står fritt for oss som møter teksten om vi skal oppfatte den som Guds tale til oss, som et medmenneskes formaning eller som ”Ropet fra en såret jord”. Det finnes ikke noe gudsbegrep i teksten, bortsett fra det vi kanskje kan ane i ordene ”den hellige duften fra skapelsens gry”. Språkspillene i teksten er en blanding av naturvernspråk, økologisk språk, økosofisk språk og gjerne også politisk, ”din grådige råvarejakt”. Noen kan mene at denne teksten befinner seg utenfor rammene for en kristen salmetekst, mens andre vil si at ”vi trenger en slik tekst” og at den blir gitt mening ved å være en del av gudstjenestens liturgi og kirkerommets symbolunivers. Det underlige er at teksten får en egen autoritet når den synges av mange.

7 Postmoderne salmebruk?

Anders Frostenson, som i noen av sine dikt og salmer fremstod som modernist, lanserte begrepet punktsalme. Det var nettopp en salme som ikke skulle si alt, men være et punkt av refleksjon eller tilbedelse i det liturgiske forløp. Han så på punktsalmen som et slags ikon, et språkbilde med musikk, til refleksjon i den estetisk/emosjonelle dimensjonen av gudstjenesten. Arnold Eidslotts dikterstemme i salmeboken kan illustrere postmoderne salmebruk. Det postmoderne menneske er på jakt etter tekster, utsagn og stemmer som har betydning, om ikke for alt, så i det minste for noe. Nr. 176 (Å, løft ham sakte ned) kan være et eksempel på dette. Teksten er en langsom betraktning med mange referanser, både til bibelfortellinger, mytologi og tanker fra modernismen, ”Nå segner tall og tegn”. Diktet etablerer en samtidighet som forsterkes når ordene fremsynges av mange. I nr 106 (Alt har du gitt oss, Herre) skjer det en poetisk eksplosjon, kanskje initiert av nyordet ”krybbefødte”, hvor Eidslott skaper en salmepoesi som ligger tungetalen nær. Den poetiske intensiteten hos Eidslott gir ordene gyldighet. Men hvem er det som fører ordet i vers 5, er det Gud som taler til dikteren, dikteren som taler til oss, eller begge deler?

8 Den postmoderne relativismen

I fragmenteringen ligger den postmoderne åpenheten, som både åpner for dialog og relativisme. I den postmoderne kulturen er det vanskelig å hevde den ene sannhet. Resultatet kan bli en depresisering av det kristne trosinnholdet. På spissen: den teologiske arv fra kirkefedre og reformasjon kjennes ikke lenger gyldig, men erstattes av ulike variasjoner av lengselen eller menneskets livsfølelse. Detteåpner for undring og spørs,mål på en ny måte i salmene. To eksempler hvor spørsmål erstatter bekjennelse, nr 729 (Kvar er du, Gud?) og nr. 75 (Vem har tänt den stjärnan?). I begge disse tekstene er svaret ikke å finne i den dogmatiske bekjennelse, men i det menneskelige livet. Perspektivet forkortes i stedet for å utvides, ordene finner sitt hjem her, i vår egen verden. Kanskje må vi inn til et slikt nullpunkt før vi igjen kan åpne det store perspektivet. Retningen ble allerede gitt av Svein Ellingsen i nr 100: ”Men ned fra forklarelsens høyder, der vi ville bo, går veien du vil vi skal vandre i kjempende tro”

10 Salmer som ikke er skapt

– Økologi/naturen: Vi må lære oss å synge om og til Kristus med Den nikenske trosbekjennelse: ”ved ham er alt blitt skapt”. Det finnes nesten ingen salmer om Kristus i skapelsen.

– Nye sanger om inkarnasjonen, Kristusmysteriet, om hvordan menneskelighet og guddommelighet er gjensidig skjult og åpenbart, i fortellingen om ham, i relasjonen til mitt medmenneske (sammenviklingen med Løgstrup),  og i gudstjenestens utveksling/drama/hellige handling.

– Lete etter nye uttrykk for menneskets livsfølelse i vår tid, stikkord ”fragmenter”, ”lengsel”, ”vandring”, ”pilegrim”. Må vi se i øynene at svært mange av de førmoderne salmene ikke har kommunikativ kraft ut over menighetskjernen? Vi trenger en salmepoesi som makter både å ha dyp erkjennelse av menneskers liv i dag og dyp hengivelse til Kristus. Stikkord: enkel overflate, store dyp.

– Kanskje må vi lete oss frem til en poesi og til språk(spill) som bryter med de fastlagte mønstre for en salme, i hvert fall når det gjelder rim, og kanskje også når det gjelder rytme. Men det har også å gjøre med bildeforståelsen, den poetiske konsentrasjonen, i tekstene.

– Vi trenger da å gjennomtenke på nytt hva som er betingelsene for felles sang. Det må skje i samarbeid mellom salmediktere, komponister – og menigheter som synger. På en eller annen måte må vi sprenge koralens formelle ramme, uten å miste musikalsk og tekstlig kvalitet. Dette må skje med kunstnerisk kraft gjennom diktere og komponister, og ikke bare ved å overta elementer fra populærkulturen til enhver tid.

– På en eller annen måte har dette å gjøre med konsentrasjon eller tilbaketrekning,  hvor den kirkelige ordkunst og tonekunst finner igjen sine kilder og klarer å åpne dem på nytt i vår egen (postmoderne) tid.

– Simon Grotrian, dansk postmoderne poet som også er salmedikter om salmen: ”Ja, den skal komme fra ét menneske til et andet menneske. Jeg kan ikke henvende mig til massen, med mindre det er Madsen med d”.

Så lite, og så stort!

Bragernes 20. mai 2017: Martin Luther – oppdatert?

MARTIN LUTHER – OPPDATERT?
En dag om Luthers salmediktning og hans visjon om en syngende og deltakende menighet. Hvordan følger vi opp Luthers visjon i vår tid?

Salmens dag er en inspirasjonsdag for alle salmeinteresserte. I 2017 er Norsk hymnologisk forening stolte av å kunne presentere et program med stor bredde og høy faglig kvalitet.

Dagen før avholdes foreningens generalforsamling, og om kvelden 19. mai blir det salmekveld i Bragernes kirke, i samarbeid med Bragernes menighet og Tunsberg bispedømme.

09.00 Registrering – kaffe og frukt

10.00 Åpning ved Sindre Skeie, leder i NHF

10.10 Trond Berg Eriksen: Luther, en ny David – trosfornyer og salmedikter
Et idéhistorisk blikk på reformasjonens estetikk og salmediktning

11.00 Vigdis Berland Øystese: Kva skjedde med Luther?
Om revidering og redaksjon av Luthers salmar i norske salmebøker

12.00 Spasertur til Drammens musem

12.30 Lunsj på Drammens museum

Kl. 13.15 Vandrekonsert i utstillingen Sola Gratia,
Drammens museum

Omvisning ved Ingvild Pharo
Musikk ved Åshild Watne

Ingvild Pharo er kunsthistoriker og kurator for utstillingen som Drammens museum arrangerer i anledning reformasjonsjubileet, med kunst, gjenstander og instrumenter fra reformasjonstiden frem til i dag –  en utstilling der kirke, kunst og historie speiler utvikling og nyskapning.

Åshild Watne behersker en rekke instrumenter fra tidligere tider, og har på vandringen gjennom utstillingen med seg middelaldersang, religiøse folketoner, Kravik-lyre fra Numedal og bondeharpe fra Røros.

 

14.30 Spasertur tilbake til Bragernes menighetshus

15.00 Iben Krogsdal: Er vår Gud så fast en borg?
Den danske salmedikteren Iben Krogsdal reiser spørsmålene: Hvordan kan Luther-salmenes teologi inspirere oss i dag? Hva kjempet Luther for og mot i sine salmer, og hva kjemper vi for og mot i dag? Hva sto på spill for Luther, og hva er på spill for oss i dag?

16.30 Oppsummering, spørsmål – og informasjon om Salmereisen 2018

17.00 Avslutning med aftensang

PRISER, PÅMELDING, OVERNATTING
Priser:
Man kan delta på ett eller flere av arrangementene disse to dagene.

 • Bare Salmens dag 20. mai:
  • enten kr 850 (full pris)
  • eller kr 200 (studenter som er medlemmer eller melder seg inn)
 • Både generalforsamling (inkl. varmrett før salmekvelden) og Salmens dag
  • 900 (full pris)
  • 250 (studenter)
 • Bare generalforsamlingen (inkl. varmrett før salmekvelden)
  • kr 150

Påmelding til: post@norskhymnologiskforening.no.

Ved bruk av vanlig post, send påmelding til:

Norsk hymnologisk forening v/David Scott Hamnes
Oscar Wistings vei 18 C, 7020 Trondheim.

Ved påmelding, vennligst oppgi navn, adresse, telefon og e-post – samt eventuell matintoleranse. Opplys også om du ønsker å delta kun på generalforsamlingen eller også på Salmens dag. Dersom du er student, oppgi også dette.

Ved påmelding betales den aktuelle summen til NHFs konto:
5361 06 89201
Internasjonalt kontonummer (IBAN): NO64 5361 0689 201
BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX

Påmeldingsfrist: 2. mai 2017.

Overnatting: Vi har gjort avtale med hotellet Scandic Park Drammen, som tilbyr overnatting for 850 kroner natten. Bestill selv ved å finne hotellet på nett, og oppgi følgende booking-kode på nettsiden: 46108855. Hotelltilbudet gjelder t.o.m. 24. april.

 

https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-feminin-effet-positif/datoen – mer informasjon kommer så snart hele programmet er fastlagt!

Salmesangen – tid og evighet i berøring

Styrets melding for perioden 2015–2016

 

Generelt
Norsk hymnologisk forening har hatt et økende antall medlemmer i løpet av det siste året. Medlemstallet nærmer seg 170. Dette er positivt. Samtidig tror styret at det er rom for betydelig vekst fremover. Det vil være avhengig av gode ambassadører og samarbeid med ulike institusjoner, og en god og tydelig profilering av foreningen.

Styre og sekretariat
Styret har siden juni 2015 bestått av Sindre Skeie, leder, Sindre Eide, nestleder, Marièl Eikeset Koren, sekretær, David Scott Hamnes, kasserer, og Marianne Sødal Misje, styremedlem. Jørund Østland Midttun og Sjur Atle Furali er varamedlemmer. Det har vært avholdt tre ordinære styremøter, alle i Kirkens Hus, Oslo.

Arrangementer
Generalforsamlingen 2015 ble avviklet i Bøler kirke torsdag 11. juni. I tilknytning til generalforsamlingen arrangerte NHF et seminar med temaet «Lenge leve salmen!». Seminaret samlet rundt 30 deltakere. Som avslutning ble det holdt en salmekveld i Bøler kirke, ledet av Hildur Eli Gryt. Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av arrangementet, men det viste seg at det ikke var noen god dato, både fordi staben i Bøler menighet var bortreist, og fordi det kom for tett opp mot sommerferien. Trolig kunne man ha fått flere deltakere om man hadde valgt et annet tidspunkt tidligere i semesteret.

Saker
Generalforsamlingen 2014 medførte flere forandringer i styret, blant annet med ny leder og nestleder. Mens det første året primært gikk med til å utmeisle hovedlinjer for retningen fremover, har styret i løpet av dette andre året begynt å arbeide mer målrettet for å følge opp hovedlinjene. Styret har hatt tre møter. Det siste møtet ble i all hovedsak brukt til å planlegge årets generalforsamling og salmeseminar.

Styret arbeider etter gjeldende strategiplan, som ble vedtatt på generalforsamlingen 2014. Strategiplanen inneholder følgende hovedpunkter: formidling, salmebruk, nyskaping, utdanning, forskning, nordisk samarbeid/økumenisk profil og medlemsrekruttering.

Blant disse hovedpunktene har styret utpekt salmebruk som et viktig skjæringspunkt for foreningens arbeid. Relevante spørsmål knyttet til salmebruk er: Hvorfor synger vi salmer, hvordan kan vi lære nye salmer, hvordan kan vi arbeide bevisst med salmevalg, hvordan former det oss som fellesskap at vi synger salmer sammen, hvordan kan salmen holdes levende som sentralt trosuttrykk og egenartet kunstform? Punktet om salmebruk har stor relevans for alle punktene i strategiplanen. Med dette som bakgrunn valgte styret derfor i 2014 å la nettopp salmebruk være en ledetråd for arbeidet gjennom denne perioden, og dette har man forsøkt å følge opp.

Utenom styremøtene har leder og nestleder fungert som arbeidsutvalg.

Styret ga i fjor Vårt Land et tilbud om å lage en salmequiz på fast basis. Her har vi ennå til gode å få et tydelig svar, men vi fastholder at dette kan være et godt tiltak for å profilere foreningen overfor nye grupper, og slik danne grunnlag for rekruttering av nye medlemmer.

Styret har drøftet hva vi kan tilby på vår nettside av salmehjelp til gudstjenester, opplegg for salmekvelder, kursopplegg, fagartikler og lignende. Vi ønsker å oppdatere nettsiden hyppigere enn tidligere, både med nyheter på salmefronten og diverse ideer og ressursmateriale.

Lutherjubileet 2017 er viktig også for NHF. Vi vil ha et hovedfokus på dette på salmeseminaret i tilknytning til generalforsamlingen våren 2017. Vi planlegger også å tilby salmerelaterte Luther-foredrag ved noen av våre kompetente medlemmer. Flere av våre medlemmer er allerede spurt om å stå på en liste med foredrag som sendes som tilbud til menigheter, kirkeakademier, kulturutvalg o.l.

Styret har en klar ambisjon om å styrke samarbeidet med de institusjonene som utdanner til kirkelig tjeneste. Blant annet har styreleder besøkt MF under salmemaraton og fortalt om årets seminar og om foreningens arbeid.

Styret er opptatt av å ivareta foreningens sterke faglige profil, som blant annet er kommet til uttrykk gjennom trebindsverket Nytt Norsk Salmeleksikon. Derfor har styret vedtatt å gi et bidrag på kr 40.000 for at et fjerde bind av salmeleksikonet kan realiseres. Stig Wernø Holter, som var hovedredaktør for de tre første bindene, har sagt seg villig til å være det for et slikt fjerde bind, og en gruppe personer har sagt ja til å skrive artikler. Arbeidet er i gang, og det virker ikke urealistisk at hele finansieringen kan komme på plass.

Nordhymn-samarbeidet vil i tiden fremover legges om noe. Det er ønskelig at Nordhymn både forankres i de nasjonale hymnologiske foreningene og har kontakt med universitetene.

Økonomi
NHF er ingen stor organisasjon, verken i antall medlemmer eller finansielt. I løpet av fjoråret har styret arbeidet bevisst med å få innkrevet en større andel av medlemskontingenten. Dette har ført til at foreningen nå har bedre økonomi enn på lenge, noe som igjen gir større handlingsrom. Styret vil fortsette dette arbeidet.

Rekruttering
Styret har rekruttering av nye medlemmer høyt på dagsorden. Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre om foreningen. Denne har gitt flere innmeldinger, blant annet under Trosopplæringskonferansen i november 2015.

Informasjon
Kontakten med medlemmene er blitt ivaretatt gjennom tre nyhetsbrev, som sendes til medlemmene enten i posten eller på e-post, i tillegg til at de publiseres på NHFs nettsider. Vi har nå kartlagt de fleste medlemmenes e-postadresser, noe som har lettet arbeidsbyrden for NHFs sekretær.

Tiden fremover
Norsk hymnologisk forening har

flere viktige roller å spille i kirken og samfunnet i

tiden fremover.

For det første behøves en forening som går i dybden i det hymnologiske fagfeltet, og som kan fungere som støttespiller for enkeltpersoner eller fagmiljøer som gjør det samme.

For det andre trenger kirken at det finnes ressurssterke miljøer som er uavhengige av den kirkelige administrasjon og som kun er forpliktet på sitt formål og overfor sine medlemmer, og som derfor kan komme med uhildede, kritiske og konstruktive innspill når hymnologiske spørsmål er på banen.

For det tredje er det nødvendig at kirken har noen «ressurssentre» som kan bidra til å løfte frem salmesangens betydning og bygge broer mellom kirkelige medarbeidere som har ulike faglige ståsteder og bakgrunner, men som også har det til felles at salmer utgjør en vesentlig del av fagutøvelsen deres, om enn på ulike måter.

For det fjerde har Norsk hymnologisk forening en viktig oppgave i å fastholde at det alltid er en forbindelse

mellom salmene vi synger og historien vi er vevet inn i. For å låne et uttrykk fra diakonien: Salmesangen er en av de måtene kirken inkarneres på, altså en av de måtene Kristi kirke blir virkelighet på, midt iblant oss. Å fastholde salmesangen som en inkarnatorisk hendelse i historien er også en del av denne foreningens oppdrag, det vil si at salmesangen er en vesentlig del av det kirkelige liv, og at salmesangen bringer våre liv her og nå i berøring med den treenige Gud.

 

 

Ås, april 2016

På vegne av styret i Norsk Hymnologisk Forening

Sindre Skeie, styreleder

Hacket!

For noen uker siden opplevde vi at nettsideleverandøren vår ble hacket, og derfor har siden ligget nede en stund. I mellomtiden har vi brukt Facebook-siden vår – trolig er det også den som vil bli brukt mest aktivt som kommunikasjonskanal fremover. Der finner man all informasjon om årets generalforsamling samt salmefest og salmeseminar, som finner sted 22. og 23. april i Nordstrand kirke.

Vi har ennå ikke fått alt stoffet på nettsidene tilbake, men vil arbeide med dette.

Årsmelding perioden 2014 og 2015

Det nermar seg generalforsamling i Norsk hymnologisk foreining. Her finn de som lova  årsmeldinga

for 2014 til 2015. God lesing!

Melding for

perioden 2014–2015

Anna relevant informasjon og dokument til generalforsamlinga finn de her:  http://www.norskhymnologiskforening.no/wp/foreningens-arbeid/nhf-generalforsamling-2015/

Lenge leve salmen!

Hjarteleg velkomen til generalforsamling, salmeseminar og salmekveld i Bøler kyrkje:

Lenge leve salmen! - plakat

 

Torsdag 11. juni 2015 vert det skipa til salmeseminar og salmekveld med tittelen Lenge leve salmen! Salmeseminaret og salmekvelden har hovudtemaet «salmebruk og salmeformidling» og er opne for alle interesserte. I forkant av dette vert det også halde generalforsamling for alle Norsk hymnologisk forening sine medlemar.

 

Her kan du laste ned brosjyre med all informasjon, samt plakat for arrangementet:

Lenge leve salmen – brosjyre

Lenge leve salmen! – plakat