Jubileum: Hans Thomissøns salmebok 1569–2019

I år er det 450 år siden den første autoriserte salmebok for den dansk-norske kirke kom ut, Hans Tomissøns salmebok. Vi feirer blant annet med en tekst av Stig Wernø Holter i anledning jubileumet.

Av Stig Wernø Holter

Det kan diskuteres hvilken dag som er Den danske Psalmebogs fødselsdag: 10. august 1569 da Hans Thomissøn daterte sin fortale, 8. september da boktrykkeren daterte sin hilsen til leserne, eller 5. november da kong Frederik II autoriserte boken. Uansett er det i år 450 siden den første autoriserte salmebok for den dansk-norske kirke kom ut. Sammen med Niels Jespersøns Graduale (1573) ble salmeboken bestemmende for kirkesangen de neste 130 årene.

Hans Thomissøn ble født i 1532 som sønn av den lutherske (tidligere katolske) prest Thomas Knudsen i Hygum i Sønderjylland, nær Ribe. Etter å ha studert ved universitetet i København, fikk han mulighet til å tilbringe noen år som student i Wittenberg, hvor han blant annet satt under Philipp Melanchthons kateter. Han vendte hjem med en magistergrad fra reformasjonens høyborg og et førstehånds kjennskap til evangelisk salmesang og kirkemusikk. I 1557 ble han kalt av biskop Hans Tausen i Ribe til stillingen som rektor ved byens latinskole. Det innebar ansvar for skoleguttenes sangtjeneste i domkirken. Av de tidlige danske salmebøkene er flere gått tapt, og vi vet ikke sikkert hvilken som ble brukt i Ribe på Thomissøns tid. Men sikkert er det at de kun hadde noen få melodier. De sentrale reformasjonssalmene var for lengst oversatt til dansk, men forelå i flere ulike varianter. Den unge, ambisiøse rektor så behovet for å finne de rette melodiene og velge blant tekstvariantene. Det ble begynnelsen på et salmebokprosjekt som i omfang og kvalitet langt kom til å overgå de eldre danske salmebøkene.

I 1561 dro Thomissøn til København med utsikt til en lysende karriere, og snart var han etablert som sokneprest og domprost ved Vor Frue kirke. Vi vet lite om hvordan prosessen med salmebokarbeidet forløp, men en gang i løpet av 1560-årene må Thomissøns private prosjekt ha fått et offentlig stempel av kongen selv, Frederik II. Arbeidet må ha skjedd parallelt med prestegjerningen, som var krevende nok i en tid med krig, epidemier og utallige gravferder. Da salmeboken kom ut fra den tysk-danske boktrykkeren Laurentz Benedichts presse, var det ikke desto mindre både et redaksjonelt og typografisk praktverk på 828 sider (414 blad) i oktavformat, to farger og med noter. Benedicht var den første boktrykkeren i Danmark som tok i bruk typografisk notemateriell. Thomissøn ville med utvilsomt ha avansert til teologisk professor eller biskop, men døde brått i 1573. Han etterlot seg kone og tre barn. Sønnene tok for øvrig navnet Jæger og ble opphav til den norske Jæger-slekten.

Salmeboken var ment til bruk i kirke, skole og hjem. Den innledes med et kalendarium, i prinsippet en evighetskalender med veiledning til å finne ut når de bevegelige høytidene ville inntreffe. Bokens salmedel innledes med to fortaler, først en oversettelse av Luthers korte fortale til Johann Walters korsalmebok fra 1524. Deretter følger en betydelig lengre fortale av Thomissøn selv, stilet til «alle gode, gudfryktige kristne i Danmarks og Norges riker». Fortalen er nærmest å regne som en hymnologisk avhandling, hvor han blant annet gir et vitnesbyrd om hva de nye salmene betød for reformasjonens gjennombrudd i Danmark et tiår før reformasjonen offisielt ble innført. Fortalen munner ut i den kjente 8-punktslisten over salmebokens gagnlige virkninger.

Salmedelen av boken inneholder 268 salmer ordnet etter et saklig skjema. Det åpner med Kristi komme til verden, og den første salmen er Ambrosius/Luthers «Kom hedningers frelser sann» («Folkefrelsar til oss kom», N-13 nr. 2). Etter de sentrale Kristus-festene følger katekismesalmene, salmer om Guds ord, skapelsen, loven og evangeliet, boten, kirken, ekteskapet, den verdslige øvrighet, korset og trøst, bønn og takksigelse. Til sist kommer salmene om døden, dommedag og oppstandelsen. En del latinske tekster er beholdt. Mange av salmene har redaktøren gitt forfatteropplysninger om, men en del er anonyme. Selv svarer Thomissøn for ni egne tekster og 39 oversatte. Hele 148 salmer er nye sammenlignet med de eldre danske salmebøkene. 217 salmer har melodier, av disse er rundt et dusin brukt flere ganger. Mange er naturligvis kjent fra tyske samlinger, men komponistnavn finnes ikke. De fleste melodiene er notert med mensuralnoter, mens noen få gregorianske melodier er notert med koralnoter (også kalt kvadratnoter). Til sist i boken følger en oversikt over messen slik den på Thomissøns tid ble holdt i Vor Frue kirke, dobbeltmonarkiets mønsterkirke, samt en rekke interessante registre. Av særlig historisk interesse er oversikten over de folkespråklige salmene fra katolsk tid som Thomissøn har tatt vare på. Den mest kjent av disse er den nordiske dagvisen, «Den signede dag som vi nu se» («No kjem han frå Gud, vår signa dag», N13 nr. 789).

Thomissøn og Benedicht fikk monopol på salmeboken, men det ble nesten umiddelbart undergravd av konkurrerende bokhandlere med øye for markedets etterspørsel etter små og billige utgaver. Disse var oftest uten melodier, og salmebestanden ble i større eller mindre omfang skiftet ut inntil Kingos salmebok overtok i 1699. Den nyeste norske salmeboken, Norsk salmebok 2013, har 39 tekster og 36 melodier felles med Thomissøns salmebok.

Den danske Psalmebog er kommet ut i tre faksimileutgaver (1933, 1968 og 1997), den første kommentert av Peder Severinsen, de to siste av Erik Dal. Faglitteraturen er omfattende, og i Hymnologi Nordisk tidsskrift nr. 3/4-2019 kommer det utdypende artikler med litteraturlister om årets jubilerende salmebok. Denne lille introduksjonen til Thomissøns livsverk vil jeg avrunde med et par vers av hans egen himmelfartssalme, for elskere av Griegs musikk kjent som en av hans Fire salmer, op. 74, Griegs siste:

Jesus Christus er opfaren
Offuer alle Engleskare/
Himlen indgangen/
Oc tog saa Fengslet fangen.
Kyrie eleison.

Wi prise nu din Himmelgang/
Met Engle fryd oc sang/
Din loff wi siunge
Met hierte mund oc tunge.
Kyrie eleison.