Årsmelding 2016

Styrets årsmelding for 2016

Generelt

2016 har vært et år for å planlegge og legge til rette for flere store satsinger som skal gjennomføres i 2017. Det har som vanlig vært avholdt salmeseminar i forbindelse med generalforsamlingen. Det avtegner seg et bilde av at en del medlemmer faller fra, for en stor del av naturlige årsaker, noe som gjør at rekruttering av nye medlemmer bør bli en hovedsatsing. Dette må skje ved at foreningen er en attraktiv arena for salmeinteresserte mennesker i Norge, på tvers av konfesjoner.

Styre og sekretariat

Styret har siden generalforsamlingen i 2016 bestått av Sindre Skeie, styreleder, Sindre Eide, nestleder, Johanne Bjørkhaug, sekretær/informasjonsansvarlig, David Scott Hamnes, kasserer, og Marianne Sødal Misje, styremedlem. Sjur Atle Furali og Anders Aschim har vært varamedlemmer. Det har vært avholdt tre ordinære styremøter, alle i Kirkens Hus, Oslo.

Arrangementer

Generalforsamlingen 2016 ble avviklet i Nordstrand kirke 22. april. I etterkant av generalforsamlingen var det salmekveld i Nordstrand kirke, i samarbeid med kor fra både Nordstrand og Holmlia, og kantorene Liv Marie Hofseth og Hans Olav Baden. Salmekvelden ble godt besøkt. Lørdag 23. april var det salmeseminar med temaet «La alle steder synge med». Seminaret samlet rundt 40 deltakere totalt, og gikk med et lite overskudd (styret har vedtatt et mål om at alle seminarene skal være selvbærende økonomisk).

Salmeseminaret hadde et variert og godt program. Blant bidragene var:

  • Anders Aschim: Salmen som kulturfaktor – før og nå
  • Anne Kristin Aasmundtveit: Impulser fra den keltiske tradisjonen
  • Eyvind Skeie: Nærlesing av noen nyere salmetekster fra et postmodernisk perspektiv
  • Ivar Jarle Eliassen: Om vår melodiske salmearv frem til vår egen samtid

I tillegg var det valgfrie seminarer om a cappella og flerstemt sang i gudstjenesten, om salmer i et trosopplæringsperspektiv, og kriterier for salmevalg i gudstjenesten. Kirkemusiker/pianist Ulf Nilsen og saksofonist Frøydis Grorud holdt minikonsert fra det nyutgitte albumet Psalmfulness, og dagen ble avsluttet med aftensang, med bibelske salmer fra Norsk koralbok, bind 3, i samarbeid mellom Sindre Skeie og David Scott Hamnes.

Modellen med generalforsamling + salmekveld om fredagen og salmeseminar på lørdagen fungerer godt.

Styrets arbeid

På generalforsamlingen i 2014 ble det vedtatt en strategiplan for NHF, som gjaldt for perioden 2014–2016. Et av spørsmålene som kom opp i 2016, var derfor hvorvidt en ny strategiplan skulle utformes. Styret arbeidet en del med dette, men kom frem til at det er tilstrekkelig for en såpass liten forening å la formålsparagrafens hovedpunkter være retningsgivende, og heller utarbeide konkrete tiltak med utgangspunkt i disse. Formålsparagrafen lyder som følger:

Norsk hymnologisk forening er en forening på økumenisk basis med formål å:

  • øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform,
  • inspirere og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og i andre sammenhenger,
  • inspirere til frembringelse av nye salmer (tekster og melodier),
  • inspirere til hymnologisk forskning,
  • styrke nordisk samarbeid innen hymnologisk arbeid.

Disse punktene svarer i all hovedsak til hovedpunktene i den forrige strategiplanen, og styret mener at de er tilstrekkelige både som grunnlag for å planlegge tiltak og som mål å evaluere arbeidet opp mot.

Både i 2014, 2015 og 2016 har styret arbeidet ut fra at salmebruk kan være et skjæringspunkt for de ulike føringene i strategiplanen. Spørsmål knyttet til salmebruk kan være: Hvorfor synger vi salmer, hvordan kan vi lære nye salmer, hvordan kan vi arbeide bevisst med salmevalg, hvordan former det oss som fellesskap at vi synger salmer sammen, hvordan kan salmen holdes levende som sentralt trosuttrykk og egenartet kunstform? Punktet om salmebruk har stor relevans for alle punktene i formålsparagrafen, og er derfor fremdeles et nøkkelpunkt for styrets arbeid.

Utenom styremøtene har leder og nestleder fungert som arbeidsutvalg.

I 2016 har styret lagt til rette for to store satsinger som gjennomføres i løpet av 2017, som til sammen vil belaste foreningens økonomi i betydelig grad. Styret mener like fullt at begge disse satsningene er en god bruk av foreningens midler, selv om man ideelt sett skulle ha sett at de ikke kom innenfor samme år.

Den første satsningen dreier seg om Nytt Norsk Salmeleksikons fjerde bind. Tidligere styreleder i NHF, Stig Wernø Holter, har sagt ja til å være hovedredaktør for et slikt bind, og har sammen med redaksjonskomiteen og forskjellige skribenter lagt ned et stort arbeid for å få realisert bindet. De tre første bindene av salmeleksikonet dekker det stoffet som finnes både i NoS og N13. Det fjerde bindet vil inneholde artikler om alt det nye materialet i N13. I tillegg  utarbeider Harald Kaasa Hammer et bibelversregister til salmene i alle fire bind. David Scott Hamnes sitter for øvrig både i NHF-styret og i redaksjonskomiteen, og nedlegger også en stor arbeidsinnsats i prosjektet.

I 2015 vedtok NHF-styret å gi et bidrag på kr 40 000 for å være med på å sikre utgivelse av salmeleksikonet på Eide forlag. Imidlertid ville forlaget ha en større økonomisk trygghet for å forplikte seg til å utgi bindet. Styret valgte derfor i 2016 å gi en garanti på ytterligere kr 30 000, som kun skulle utbetales dersom det ikke kom inn annen støtte. I skrivende stund ser det ut til at denne støtten må utbetales, slik at NHF totalt vil bruke kr 70 000 på dette. Så langt ligger det an til utgivelse høsten 2017.

Den andre satsningen handler om NHFs bidrag til reformasjonsjubileet. Styret valgte å arrangere en foredragsserie med utgangspunkt i stikkordene Luther, salmer og reformasjon, med menigheter, kirkeakademier, gudstjenesteutvalg, utdanningsinstitusjoner, lokale kulturforeninger og så videre som målgruppe. Totalt fjorten av NHFs medlemmer har sagt seg villige til å delta som foredragsholdere. Modellen er slik at NHF dekker honorar på kr 2 000 for hvert foredrag, mens de ulike lokale arrangørene betaler reise og opphold. Gjennom 2016 har styremedlem Marianne Sødal Misje vært hovedkoordinator for konseptet. Gjennomføringen skjer i 2017 og vil derfor beskrives nærmere i neste årsmelding, men det kan nevnes at NHF-medlemmer gjennom dette tilbudet vil holde omtrent 60 foredrag rundt omkring i hele landet. Noen gjør dette uten honorar, likevel er det et stort økonomisk løft å ta for NHF – men styret mener at dette er en riktig strategisk satsning; man gjør foreningen mer kjent gjennom å drive kunnskapsformidling om salmer og salmesang.

Økonomi

NHF er ingen stor organisasjon, verken i antall medlemmer eller finansielt. I 2015 gjorde styret et målrettet arbeid med å få bedret rutinene for innkreving av medlemskontingent fra medlemmene. Allikevel er foreningen rause med de som er sene med innbetalinger, og det er først etter fire år med kontingentrestans at medlemmer strykes fra listen. Endrede rutiner førte til at foreningen i 2016 hadde bedre økonomi enn på lenge, noe som igjen ga et større handlingsrom, og blant annet ga mulighet både for å støtte salmeleksikonet og lansere Luther-foredragene. Styret har for øvrig søkt om midler til Luther-foredragene fra ulike hold, men har ikke fått noen støtte. I 2018 vil det være mindre rom for satsinger av denne størrelsen, men når kontingenten for 2018 er krevet inn i løpet av første halvår, vil foreningen likevel være i en relativt god økonomisk situasjon.

Rekruttering

Styret har rekruttering av nye medlemmer høyt på dagsorden. Arbeidet med foredragsserien må også sees i dette bildet, som et viktig ledd i å gjøre foreningen mer kjent. Alle foredragsholdere har mottatt en informasjonsbrosjyre med innmeldingsskjema og er blitt oppfordret til å bruke denne. Styreleder Sindre Skeie og styremedlem Sjur Atle Furali har også vært på vervetur til MF og TF. Informasjonsbrosjyren om foreningen har gitt noen innmeldinger, men ikke så mange som styret skulle ønske i 2016. Imidlertid viser de første måneder i 2017 en tydelig vekst i antall nye medlemmer.

Det finnes også en del arenaer rundt omkring i landet hvor NHF gjerne skulle vært representert og vært aktive på markedsføring og rekruttering. Det er ikke laget noen gjennomarbeidet plan for dette ennå.

Fag, forskning og samarbeid med utdanningsinstitusjonene

Styret er selvsagt oppmerksomme på at Nytt Norsk Salmeleksikon ferdigstilles i løpet av 2017, og dette innebærer på mange måter at en epoke er over med hensyn til NHFs hymnologifaglige virksomhet. Luther-foredragene er ett eksempel på en ny måte å nærme seg dette temaet på, men i tillegg har styret en klar ambisjon om å styrke samarbeidet med de institusjonene som utdanner til kirkelig tjeneste.  Styret har derfor begynt et arbeid med å finne nye arbeidsformer for å styrke hymnologiens plass ved utdanningsinstitusjonene, og dette vil bli en viktig satsning fremover.

For øvrig kan det nevnes at styreleder i oktober 2016 hadde et seminar under Ungdom, kultur og tro-konferansen på Menighetsfakultetet, med overskriften «Kan ungdom skrive salmer?». Seminaret samlet ni unge og engasjerte mennesker, som foreningen vil opprettholde kontakten med.

Kommunikasjon, markedsføring, profilering

Kontakten med medlemmene er blant annet blitt ivaretatt gjennom to nyhetsbrev, som til de fleste er blitt sendt pr. e-post. Vanligvis har nyhetsbrevene vært publisert på NHFs nettsider, men her har det skjedd en glipp, slik at de ikke er gjort tilgjengelige. Nettsidene ble for øvrig hacket like før generalforsamlingen i 2016, noe som satte hele arbeidet med nettsiden kraftig tilbake. Nå er det laget et nytt rammeverk for nettsidene. Det er fremdeles noen mangler, men det gjenstår ikke så mye før dette vil være et godt redskap. Styret har også vedtatt å overta domenenavnene salmer.no og nyesalmer.no fra Sindre Skeie og Gisle Skeie, som har eid disse domenenavnene frem til nå. Det betyr at Norsk hymnologisk forening nå kan finnes på nettet under begge disse webadressene, og at det nå er salmer.no som er NHFs hovedadresse. Det ble også oppnevnt en egen informasjonsansvarlig i løpet av 2016, nemlig Johanne Bjørkhaug, som allerede gjør en svært god jobb for å løfte dette arbeidet.

NHF har også en Facebook-side. Det er verdt å nevne at Facebook har endret karakter de siste par årene. Tidligere var det enklere å nå frem til alle som har trykket «Liker» på siden, men det er blitt mer krevende å komme inn i folks nyhetslister, med mindre man betaler for å fremme innleggene. Men selv om man betaler, er det vanskelig å vite hvilke kriterier man skal bruke for å treffe med målrettet markedsføring av innlegg om salmesang og salmeforskning. Facebook har utvilsomt et stort potensiale som markedsføringskanal, men det er avhengig av at alle styremedlemmer og foreningens medlemmer for øvrig deler innlegg aktivt.

I 2016 vedtok styret å gi NHFs årlige salmeseminar et fast navn: SALMENS DAG. Vi tror at dette, på sikt, kan være med å grunnfeste dette seminaret som et fast, årlig arrangement som mange kjenner til, og at det gradvis vil gjøre det enklere å få folk til å delta.

Internasjonalt samarbeid

NORDHYMNs koraldager ble holdt to ganger i 2016, og i mars 2016 ble NORDHYMNs arbeidsform bekreftet, med nytt styre. NHF er partner i NORDHYMN-samarbeidet, som nå ledes av Anna Maria Böckerman i Helsinki. Mathias Lundberg er sekretær, og David Scott Hamnes er Norges representant. Et NORDHYMN-møte arrangeres i Trondheim mars 2018, med ulike temaer knyttet til formidling av salmen i vår tid. NORDHYMN er ingen medlemsorganisasjon, og eksisterer uten økonomisk kapital. Det betyr at landsorganisasjonene tar de mindre utgifter (nettsidene, seminararrangering) på rundgang.

Tidsskriftet Hymnologi har foretatt endringer i utsendingsrutiner. Det betyr at 2016-numrene ble utgitt samlet i mars 2017. Nye utgivelser ventes høsten 2017. Dette er Nordens primærtidsskrift for hymnologiske arbeider. Ca 30 NHF-medlemmer abonnerer på Hymnologi.

Samarbeidet med IAH (Internationale arbeitsgemeinschaft für Hymnologie) og søsterorganisasjonene i USA, Canada og Storbritannia og Irland fortsetter. Ca. 15 medlemmer er med i en eller flere søsterorganisasjonene, samt IAH. Abonnementskostnadene gjøres rimeligere gjennom fellesavtalen med NHF.

Planleggingsarbeid for IAH-konferansen på Løgumkloster i juli/august 2017 ble foretatt i 2016. Temaet er om reformasjonens betydning for salmesangen.

Fremtiden

Styret ønsker i det store og hele å fortsette langs de samme linjene i 2017 og i 2018, med særlig oppmerksomhet om de saker, muligheter og utfordringer som er nevnt i denne årsmeldingen. Den kanskje største utfordringen foreningen står overfor er informasjon og markedsføring og rekruttering av nye medlemmer. Styret er mottakelige for alle slags innspill, og vil ellers arbeide videre langs de allerede etablerte linjer. Blant det som ligger på trappene for 2017 og 2018, er bl.a. utarbeidelse av stipendordning til hymnologiske avhandlinger innen utdanning/forskning, videreutvikling av informasjons- og markedsføringsstrategi, bidra til fullføring av fjerde bind av salmeleksikonet, legge til rette for 60 foredrag om Luther-salmer, og ikke minst:

Salmens dag i Glemmen kirke i Fredrikstad 2. pinsedag, mandag 21. mai – og derfra: Salmereise i Skandinavia fra mandag 21. til fredag 25. mai 2018.

Ås, 5. mai 2017

På vegne av styret i Norsk Hymnologisk Forening
Sindre Skeie, styreleder