Salmekonkurranse

Grønland kirke fyller 150 år i 2019. I den anledning utlyser vi en
salmekonkurranse, der vi oppfordrer deg med dikterisk åre til å la
deg inspirere. Grønland kirke ligger midt i storbyen i det mest
flerkulturelle området av Oslo. Vi ønsker oss en jubileumssalme
som ikke bare skal være vår, men alle byers salme. Vi mangler
nemlig bysalmer. En salme som gjør Gud aktuell for byens
mennesker, er det vi trenger.

Juryen består av Hildur Eli Gryt, Ann Theresa Backer og Olav Rune Bastrup.

Vinneren vil bli premiert.
Frist for innleveringer 1. februar 2019.

Send bidragene til: post.gamlebyen.gronland.oslo@kirken.no og sett emne: Salmekonkurranse.

Arrangør av konkurransen: Grønland og gamlebyen menighet.

Generalforsamling 2018 og styrets melding for 2017

ÅRSMELDING – GENERALFORSAMLING 21. MAI 2018

Generalforsamlingen 2018 finner sted i Glemmen kirke i Fredrikstad fredag 21. mai kl 15–17.

Saksliste for generalforsamlingen:

 1. Valg av ordstyrer, referent og protokollundertegnere
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Styrets beretning for 2017–2018
 4. Regnskap for 2017
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Valg av nye styremedlemmer og valgkomité
 7. Kommende periode
 8. Kriterier for æresmedlemskap
 9. Eventuelt

 

Norsk hymnologisk forening
Årsmelding for 2017

Generelt
Mens 2016 var et år for planlegging og tilrettelegging av flere store satsinger, ble 2017 et år hvor mye av det som var planlagt, ble gjennomført. Mye av året stod i reformasjonsmarkeringens tegn, og Norsk hymnologisk forening ble en betydelig bidragsyter til markeringen, gjennom en serie med salmeforedrag som en rekke av foreningens medlemmer holdt, i alle deler av landet. Merkevaren «Salmens dag» er i ferd med å sette seg, og NHF arrangerte Salmens dag i tilknytning til generalforsamlingen i Bragernes kirke 19. mai, under overskriften «Martin Luther – oppdatert?». En sterk bevissthet om nødvendigheten av rekruttering av nye medlemmer har gitt resultater.

Styre og sekretariat
Styret har siden generalforsamlingen i 2017 bestått av Sindre Skeie, styreleder, Sindre Eide, nestleder, Johanne Bjørkhaug, sekretær/informasjonsansvarlig (permisjon fra januar 2018), David Scott Hamnes, kasserer, og Marianne Sødal Misje, styremedlem. Sjur Atle Furali og Anders Aschim har vært varamedlemmer. Det har vært avholdt tre ordinære styremøter, alle i Kirkens Hus, Oslo.

Arrangementer
Generalforsamlingen 2017 ble avviklet i Bragernes kirke i Drammen 18. mai. I etterkant av generalforsamlingen arrangerte NHF «Salmefest Reformasjon» i Bragernes i samarbeid med Bragernes menighet, Adventsfestivalen,  Ad Fontes, Tunsberg bispedømme og Bragernes kirkes solistensemble. Bidragsytere var ellers Anders Eidsten Dahl (hovedorgel), Ole Andreas Fevang (kororgel), Terje Kvam (dirigent og konferansier) og domprost Kjetil Haga, som steppet inn for biskop Per Arne Dahl. Salmefesten ble godt besøkt.

Lørdag 19. mai var det Salmens dag, som hadde overskriften Martin Luther – oppdatert? I tråd med at det ble markert 500 år siden reformasjonen, var dagen i sin helhet viet Luthers salmediktning og hans visjon om en syngende og deltakende menighet, og spørsmålet om hvordan vi følger opp Luthers visjon i vår tid. Blant bidragene var:

 • Trond Berg Eriksen: Luther, en ny David – trosfornyer og salmedikter. Et idéhistorisk blikk på reformasjonens estetikk og salmediktning.
 • Vigdis Berland Øystese: Kva skjedde med Luther? Om revidering og redaksjon av Luthers salmar i norske salmebøker.
 • Vandrekonsert i utstillingen Sola Gratia, Drammens museum. Omvisning ved kunsthistoriker Ingvild Pharo og sang ved Åshild Watne, med eget akkompagnement fra både Kravik-lyre fra Numedal og bondeharpe fra Røros.
 • Iben Krogsdal: Er vår Gud så fast en borg? Hvordan kan Luther-salmenes teologi inspirere oss i dag? Hva kjempet Luther for og mot i sine salmer, og hva kjemper vi for og mot i dag? Hva sto på spill for Luther, og hva er på spill for oss i dag?

Programmet fikk svært gode evalueringer i etterkant. I styret er det enighet om at dagen fikk en fin bredde og en god progresjon, fra det idehistoriske blikket på Luthers samtid frem mot Iben Krogsdals engasjerende blikk på vår egen tid og hva Luther kan ha å si inn i denne tiden. I likhet med erfaringene fra Nordstrand kirke i 2016 viste det seg at modellen med generalforsamling og salmekveld om fredagen og Salmens dag på lørdagen fungerte godt.

I forkant av Salmens dag sendte NHF-styret også ut en e-post til alle menigheter i Den norske kirke med oppfordring om å arrangere en Salmens dag i menigheten. E-posten inneholdt flere ulike forslag til måter å legge opp en slik dag på, fra enkel salmefrokost til salmekveld og salmefestgudstjeneste, samt oversikt over alle Luther-salmene i N13 og kortfattet informasjon om disse. Det er ikke kjent om noen menigheter har tatt oppfordringen.

Styrets arbeid
Styret fikk i 2016 generalforsamlingens tilslutning til å la formålsparagrafens hovedpunkter være retningsgivende for styrets arbeid, i stedet for å utarbeide periodevise strategiplaner, ettersom det er godt mulig å utarbeide konkrete tiltak med utgangspunkt i formålsparagrafen, som lyder som følger:

Norsk hymnologisk forening er en forening på økumenisk basis med formål å:

 • øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform,
 • inspirere og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og i andre sammenhenger,
 • inspirere til frembringelse av nye salmer (tekster og melodier),
 • inspirere til hymnologisk forskning,
 • styrke nordisk samarbeid innen hymnologisk arbeid.

Både i 2014, 2015 og 2016 arbeidet styret ut fra at salmebruk kunne være et skjæringspunkt for de ulike føringene i strategiplanen. Relevante spørsmål knyttet til salmebruk kunne for eksempel være: Hvorfor synger vi salmer, hvordan kan vi lære nye salmer, hvordan kan vi arbeide bevisst med salmevalg, hvordan former det oss som fellesskap at vi synger salmer sammen, hvordan kan salmen holdes levende som sentralt trosuttrykk og egenartet kunstform?

Foredragsserie. Punktet om salmebruk har stor relevans for alle punktene i formålsparagrafen, og er derfor fremdeles å regne som et nøkkelpunkt for styrets arbeid. Likevel ble 2017 et spesielt år, hvor temaet salmebruk bare var ett av mange temaer som ble løftet frem av Norsk hymnologisk forening, gjennom foredragsserien som NHF tilbød i forbindelse med reformasjonsmarkeringen.

Fjorten NHF-medlemmer kunne bestilles fra «foredragsmenyen». NHF betalte kr 2000 i honorar pr. foredrag til alle foredragsholdere, mens arrangøren kun trengte å dekke kost og losji. En ting styret gjerne skulle ha sett annerledes, var kvinneandelen blant foredragsholderne – det var kun én kvinne som takket ja til å være med i tilbudet, men det var flere som ble spurt og som valgte å takke nei, av forskjellige gode grunner. Derfor måtte tilbudet gå ut slik det gjorde. Foredragsholderne og deres temaer var:

 • Anders Aschim: Det lutherske i det nasjonale. Landstad og Blix som gjendiktarar av Luther-salmar.
 • Einar Bjorvand: Salmen i protestantenes reformprogram. Fra Luther til erkebispen av Canterbury.
 • Jan Terje Christoffersen: En ny rolle for menigheten – om Luther og salmesang på morsmålet.
 • Sindre Eide: Inspirasjon fra Luther som salmedikter og folkepedagog
 • Ivar Jarle Eliassen: Kan det være slik at Martin Luther har hatt innvirkning på nord-norsk salmesang, Arvid Hanssen og Halvdan Sivertsen?
 • Sjur Atle Furali: Frelsen og dommen i Luthers salmer
 • Åge Haavik: Luther i norske salmebøker og Også ved sang – Luthers nye idé
 • David Scott Hamnes: Luther som kommunikator med fokus på salmer
 • Stig Wernø Holter: Luthers koraler i norsk orgellitteratur
 • Kristian Paulsen: Fra Wittenberg til Varanger, fra Magdeburg til Manndalen. Luther og det læstadianske
 • Eyvind Skeie: Vi løfter opp den nye sang – inspirasjonen fra Martin Luthers salmeprogram og salmediktning
 • Sindre Skeie: Salmer og diakoni – et luthersk perspektiv
 • Jan Ove Ulstein: Luthers salmar og vegen mot nord
 • Vigdis Berland Øystese: Kva skjedde med Luther? Om revidering og redaksjon av Luthers salmar i norske salmebøker.

Det ble informert bredt om tilbudet, til kulturrådgivere, kirkeakademier, menigheter, utdanningsinstitusjoner med flere, og responsen var svært god. Alt i alt ble det holdt over 80 foredrag ved NHF i løpet av reformasjonåret. Tilbakemeldingene fra foredragsholderne tyder på at det har vært langt over 4000 tilhørere alt i alt, og en rekke forskjellige aktører har stått som arrangør, fra Petter Dass-museet til menigheter, misjonsforeninger – og til og med en kommunal tjeneste. For NHF er dette en sterk profilering. Fra styrets side har Marianne Sødal Misje håndtert kontakten med foredragsholderne på aller stødigste vis. Det skal bemerkes at flere av foredragsholderne stilte opp for foreningen uten godtgjørelse, slik at foreningens økonomi ble belastet i mindre grad enn antallet foredrag skulle tilsi.

Nytt Norsk Salmeleksikon. En annen viktig satsning med mulige økonomiske konsekvenser har dreid seg om Nytt Norsk Salmeleksikons fjerde bind. Tidligere styreleder i NHF, Stig Wernø Holter, er hovedredaktør for dette bindet, og sammen med redaksjonskomiteen og en rekke skribenter har han lagt ned et stort arbeid for å få realisert det. De tre første bindene av salmeleksikonet ble til mens Stig Wernø Holter var leder i NHF, og disse dekker det stoffet som finnes både i NoS og N13. Det fjerde bindet vil inneholde artikler om alt det nye materialet i N13. I tillegg har Harald Kaasa Hammer utarbeidet et bibelversregister til salmene i alle fire bind, og Åge Haavik har utarbeidet et versemålsregister.

NHF vedtok i henholdsvis 2015 og 2016 å gi økonomisk støtte og garanti for opp til kr 70.000 for at det fjerde bindet kunne realiseres. Sammen med salmeforedragene utgjorde dette en stor økonomisk satsning for en forening med beskjedne midler. I skrivende stund er det blitt kjent at bind 4 har fått såpass mye støtte fra andre kanaler at behovet for støtte fra NHF vil begrense seg til i overkant av kr 19.000. Dette er gode nyheter for NHFs økonomi. Samtidig er styret glade for at NHF viste en så klar vilje til å prioritere en betydelig andel av foreningens midler til siste bind av salmeleksikonet.

Salmereisen. Salmereisen 2018, som går fra 21. til 25. mai, har også krevet mye planlegging i løpet av året. At det er 38 påmeldte til turen, er styret godt fornøyd med. Videre tror styret at programmet vil være utbytterikt for deltakerne, på mange forskjellige plan. Men dette skal beskrives nærmere i neste årsmelding.

Andre tiltak. Også noen andre tiltak er blitt planlagt i løpet av 2017 og skal gjennomføres i 2018. En samling artikler som skal hjelpe prester og organister med å reflektere omkring salmevalg til gudstjenestene i de ulike søndagene i kirkeåret, er under utforming. En rekke salmekyndige personer rundt omkring i landet har sagt seg villige til å bidra til dette. Videre er det blitt planlagt en serie månedlige intervjuer, hvor Emil Skartveit snakker med salmediktere med ulik profil og alder. Intervjuene vil publiseres jevnlig på Facebook og på NHFs nettsider gjennom året, samt i Norsk kirkemusikk.

Økonomi
NHF er ingen stor organisasjon, verken i antall medlemmer eller økonomisk. Styret gjorde et målrettet arbeid i 2015 for å bedre rutinene for innkreving av medlemskontingent fra medlemmene. Like fullt er foreningen rause med dem som er sene med innbetalinger. Først etter fire år med manglende betaling strykes medlemmer fra listen. Endrede rutiner førte til at foreningen i 2016 og 2017 hadde bedre økonomi enn på lenge, noe som igjen ga et større handlingsrom, og blant annet ga mulighet både for å støtte salmeleksikonet og lansere Luther-foredragene. Styret søkte for øvrig om midler til Luther-foredragene fra ulike hold, men har ikke fått noen støtte. I og med at salmeleksikonets bind 4 ikke ble en så stor belastning for foreningen, er foreningen likevel i en relativt god økonomisk situasjon.

Rekruttering
Styret har lenge hatt rekruttering av nye medlemmer høyt på dagsorden. Arbeidet med foredragsserien må også sees i dette bildet, som et viktig ledd i å gjøre foreningen mer kjent. Alle foredragsholdere mottok en informasjonsbrosjyre med innmeldingsskjema og ble oppfordret til å bruke denne. I 2017 fikk NHF 21 nye medlemmer, som er en betydelig vekst i rekrutteringen, men samtidig var det også en god del som meldte seg ut eller falt bort av naturlige årsaker. I skrivende stund har NHF i underkant av 170 medlemmer.

Det finnes også en del arenaer rundt omkring i landet hvor NHF gjerne skulle vært representert og vært aktive på markedsføring og rekruttering. Det er mange salmeinteresserte mennesker i landet vårt, i ulike deler av kirkefamilien. Kanskje kunne for eksempel salmeforedragene ha ført til flere innmeldinger dersom det var blitt jobbet enda grundigere med en plan for hvordan et slikt tiltak kunne få en rekrutterende effekt. Men alt i alt er styret fornøyd med at 2017 ble et år hvor medlemsmassen totalt sett økte.

Fag, forskning og samarbeid med utdanningsinstitusjonene
Det er nå helt sikkert at Nytt Norsk Salmeleksikon utgis i løpet av 2018. Det innebærer at en epoke er over med hensyn til NHFs hymnologifaglige virksomhet, selv om det er mange andre oppgaver som står for tur, heriblant artikler over alle nye salmedatabasetilføyelser. Luther-foredragene er ett eksempel på en ny måte å nærme seg dette på. Styret har også en ambisjon om å styrke samarbeidet med de institusjonene som utdanner til kirkelig tjeneste. Ett tiltak som vil bli innført når foreningens økonomi tillater nye satsninger igjen, er en ordning hvor NHF gir et stipend til studenter som skriver masteroppgave om hymnologiske temaer, et stipend som kan søkes av studenter fra ulike fagområder, for eksempel teologi, religionsvitenskap, musikk og litteratur.

Kommunikasjon, markedsføring, medlemskontakt
NHF ønsker primært å gjøre seg kjent gjennom gode hymnologiske og salmerelaterte tiltak og tilbud, slik både salmeforedragene, Salmens dag og Nytt norsk salmeleksikon er eksempler på. Her har foreningen gjort en ganske stor innsats i 2017, selv om det alltid er mye mer som kunne ha vært utført.

Styret vedtok i 2016 å gi NHFs årlige salmeseminar et fast navn: Salmens dag. I tråd med dette ble det arrangert Salmens dag også i fjor. Vi tror at dette på sikt kan være med å grunnfeste dette seminaret som et fast, årlig arrangement som mange kjenner til, og at det gradvis vil gjøre det enklere å få folk til å delta. Et opphold i denne nye tradisjonen vil det imidlertid bli i år, da Salmereisen kommer i stedet for Salmens dag.

Det er særlig én ting styret gjerne skulle ha maktet mer av i 2017, og det er å sørge for en jevnere informasjonsstrøm fra styret til medlemmene. Med alt som har skjedd dette året, er prioriteringene blitt annerledes – det har vært lagt mest vekt på utføring av eksternt rettede tiltak, og mindre på å holde medlemmene oppdatert om hva som foregår på salmefeltet og hva styret gjør. Her er det forbedringspotensial for 2018.

Internasjonalt samarbeid

NORDHYMNs koraldager ble holdt to ganger i 2017. NORDHYMNs arbeidsform er nå basert på seminarer i Lund i mars hvert år, samt høstseminarer ved vertsuniversitetene i Helsingfors, Uppsala og Trondheim. NHF er partner i NORDHYMN-samarbeidet, som nå ledes av Anna Maria Böckerman i Helsinki. Mattias Lundberg er sekretær, og David Scott Hamnes er Norges representant. Et NORDHYMN-møte arrangeres i Trondheim oktober 2018, med temaer knyttet til salmen og kirkelige handlinger. NORDHYMN er ingen medlemsorganisasjon, og eksisterer uten økonomisk kapital. Det betyr at landsorganisasjonene tar de mindre utgifter (nettsidene, seminararrangering) på rundgang.

 

Tidsskriftet Hymnologi har foretatt endringer i utsendingsrutiner, og Christian Paulsen er nå med som medarbeider. 2017-numrene ble utgitt samlet i november. Nye utgivelser ventes høsten 2018. Dette er Nordens primærtidsskrift for hymnologiske arbeider. Ca 30 NHF-medlemmer abonnerer på Hymnologi. Salmehistorisk selskap (som forøvrig har nytt styre) utgir dette fagbladet sammen med NORDHYMN.

 

Samarbeidet med IAH (Internationale arbeitsgemeinschaft für Hymnologie) og søsterorganisasjonene i USA, Canada og Storbritannia og Irland fortsetter. Ca. 15 medlemmer er med i en eller flere søsterorganisasjonene, samt IAH. Abonnementskostnadene gjøres rimeligere gjennom fellesavtalen med NHF.

 

En meget vellykket konferanse ble arrangert på Løgumkloster i juli/august 2017, og planleggingsarbeid for neste IAH-konferansen i Halle i juli/august 2018 vil foregår i juni 2017. Dansk Jørgen Kjærgaard fikk fornyet sitt verv som president ved fjorårets konferanse, og David Scott Hamnes ble gjenvalgt som visepresident.

Fremtiden
Styret ønsker i det store og hele å fortsette langs de samme linjene i 2018 og i 2019, med særlig oppmerksomhet om de saker, muligheter og utfordringer som er nevnt i denne årsmeldingen. Den kanskje største utfordringen foreningen står overfor, er informasjon til medlemmer, markedsføring og en jevn rekruttering av nye medlemmer. Styret tar imot alle slags innspill, og vil ellers arbeide videre langs de linjene som er etablert.

Med denne årsmeldingen vil undertegnede også avslutte tiden som styreleder i Norsk hymnologisk forening. En ting som ligger meg på hjertet, og som jeg vil nevne helt avslutningsvis som en sak også for NHF, er situasjonen for allsangen i Norge. Jeg er redd for at det synges stadig mindre på fellesarenaene i landet vårt, og at vi lærer stadig færre sanger utenat – «by heart», som det ikke uten grunn heter på engelsk. Noe av det første som møtte meg som NHF-leder, var en oppfordring fra et av våre medlemmer om at NHF måtte ta en rolle for å løfte allsangen i Norge, og særlig i skolen. Det er en oppfordring jeg vil bringe videre til det nye styret. For hvis sang ikke lenger er en naturlig måte for folk å uttrykke seg på, så vil også salmesangen stilne. Så langt er vi riktignok ikke kommet. Men tenk om NHF virkelig kunne gjøre noe med dette – for eksempel ta initiativ til en ny sangbok for skolen, som gis til alle skoleelever, og som – blant annet – inneholder salmer, både gamle som vi kjenner og nye som vi ennå har til å gode å lære.

Det kan meget vel være at dette ikke er noen god idé, og en årsmelding som dette er vel heller ikke helt rett sted å komme med forslag til konkrete tiltak for fremtiden. Men jeg ville likevel nevne det. For hvis kirken skal være en syngende kirke, tror jeg også at vi må være et syngende folk.

 

Ås, 14. mai 2018

På vegne av styret i Norsk hymnologisk forening
Sindre Skeie, styreleder

Synge til Gud med hele sitt hjerte

April-intervjuet plukker opp lovsangstråden fra forrige intervju, og vår journalist, Emil Skartveit, har tatt turen over fjellene og til Acta lovsangsskole i Stavanger. Der har han snakket med Ole Martin Reigstad, som er en spirende lovsangsdikter i miljøet rundt IMI-kirken.

Fortsett å lese Synge til Gud med hele sitt hjerte

Salmereisen 2018: Møter og impulser

På Salmereisen gjennom Skandinavia vil du bli motivert, inspirert, utfordret og beriket gjennom møter med noen av vår tids fremste salmeskapere og salmekjennere. Salmereisen starter i Glemmen kirke i Fredrikstad mandag 21. mai (andre pinsedag), går videre til Sverige og Danmark, før vi tar fergen til Kristiansand, og ender i Oslo om kvelden fredag 25. mai. Underveis deler vi kunnskap, refleksjoner og salmer med hverandre.

OBS! Påmeldingen er nå stengt.

Fortsett å lese Salmereisen 2018: Møter og impulser

Salmefest Reformasjon 2017 – Bragernes kirke 19. mai kl 19

SALMEFEST Reformasjon 2017
i Bragernes kirke, Drammen
Fredag 19. mai kl. 19.00
i anledning Salmens dag

Korsang, Fellessang, Orgelklang

Medvirkende:
Bragernes kirkes solistensemble
Anders Eidsten Dahl, hovedorgel
Ole Andreas Fevang, kororgel
Terje Kvam, dirigent

Biskop Per Arne Dahl

Arrangør:
Bragernes menighet, Adventsfestivalen,  Ad Fontes, Tunsberg bispedømme og Norsk hymnologisk forening (NHF)

 

 

 

Årsmelding for 2016

ÅRSMELDING FOR 2016

Generelt
2016 har vært et år for å planlegge og legge til rette for flere store satsinger som skal gjennomføres i 2017. Det har som vanlig vært avholdt salmeseminar i forbindelse med generalforsamlingen. Det avtegner seg et bilde av at en del medlemmer faller fra, for en stor del av naturlige årsaker, noe som gjør at rekruttering av nye medlemmer bør bli en hovedsatsing. Dette må skje ved at foreningen er en attraktiv arena for salmeinteresserte mennesker i Norge, på tvers av konfesjoner.

Styre og sekretariat
Styret har siden generalforsamlingen i 2016 bestått av Sindre Skeie, styreleder, Sindre Eide, nestleder, Johanne Bjørkhaug, sekretær/informasjonsansvarlig, David Scott Hamnes, kasserer, og Marianne Sødal Misje, styremedlem. Sjur Atle Furali og Anders Aschim har vært varamedlemmer. Det har vært avholdt tre ordinære styremøter, alle i Kirkens Hus, Oslo.

Arrangementer
Generalforsamlingen 2016 ble avviklet i Nordstrand kirke 22. april. I etterkant av generalforsamlingen var det salmekveld i Nordstrand kirke, i samarbeid med kor fra både Nordstrand og Holmlia, og kantorene Liv Marie Hofseth og Hans Olav Baden. Salmekvelden ble godt besøkt. Lørdag 23. april var det salmeseminar med temaet «La alle steder synge med». Seminaret samlet rundt 40 deltakere totalt, og gikk med et lite overskudd (styret har vedtatt et mål om at alle seminarene skal være selvbærende økonomisk).

Salmeseminaret hadde et variert og godt program. Blant bidragene var:

 • Anders Aschim: Salmen som kulturfaktor – før og nå
 • Anne Kristin Aasmundtveit: Impulser fra den keltiske tradisjonen
 • Eyvind Skeie: Nærlesing av noen nyere salmetekster fra et postmodernisk perspektiv
 • Ivar Jarle Eliassen: Om vår melodiske salmearv frem til vår egen samtid

I tillegg var det valgfrie seminarer om a cappella og flerstemt sang i gudstjenesten, om salmer i et trosopplæringsperspektiv, og kriterier for salmevalg i gudstjenesten. Kirkemusiker/pianist Ulf Nilsen og saksofonist Frøydis Grorud holdt minikonsert fra det nyutgitte albumet Psalmfulness, og dagen ble avsluttet med aftensang, med bibelske salmer fra Norsk koralbok, bind 3, i samarbeid mellom Sindre Skeie og David Scott Hamnes.

Modellen med generalforsamling + salmekveld om fredagen og salmeseminar på lørdagen fungerer godt.

Styrets arbeid
På generalforsamlingen i 2014 ble det vedtatt en strategiplan for NHF, som gjaldt for perioden 2014–2016. Et av spørsmålene som kom opp i 2016, var derfor hvorvidt en ny strategiplan skulle utformes. Styret arbeidet en del med dette, men kom frem til at det er tilstrekkelig for en såpass liten forening å la formålsparagrafens hovedpunkter være retningsgivende, og heller utarbeide konkrete tiltak med utgangspunkt i disse. Formålsparagrafen lyder som følger:

Norsk hymnologisk forening er en forening på økumenisk basis med formål å:

 • øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform,
 • inspirere og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og i andre sammenhenger,
 • inspirere til frembringelse av nye salmer (tekster og melodier),
 • inspirere til hymnologisk forskning,
 • styrke nordisk samarbeid innen hymnologisk arbeid.

Disse punktene svarer i all hovedsak til hovedpunktene i den forrige strategiplanen, og styret mener at de er tilstrekkelige både som grunnlag for å planlegge tiltak og som mål å evaluere arbeidet opp mot.

Både i 2014, 2015 og 2016 har styret arbeidet ut fra at salmebruk kan være et skjæringspunkt for de ulike føringene i strategiplanen. Spørsmål knyttet til salmebruk kan være: Hvorfor synger vi salmer, hvordan kan vi lære nye salmer, hvordan kan vi arbeide bevisst med salmevalg, hvordan former det oss som fellesskap at vi synger salmer sammen, hvordan kan salmen holdes levende som sentralt trosuttrykk og egenartet kunstform? Punktet om salmebruk har stor relevans for alle punktene i formålsparagrafen, og er derfor fremdeles et nøkkelpunkt for styrets arbeid.

Utenom styremøtene har leder og nestleder fungert som arbeidsutvalg.

I 2016 har styret lagt til rette for to store satsinger som gjennomføres i løpet av 2017, som til sammen vil belaste foreningens økonomi i betydelig grad. Styret mener like fullt at begge disse satsningene er en god bruk av foreningens midler, selv om man ideelt sett skulle ha sett at de ikke kom innenfor samme år.

Den første satsningen dreier seg om Nytt Norsk Salmeleksikons fjerde bind. Tidligere styreleder i NHF, Stig Wernø Holter, har sagt ja til å være hovedredaktør for et slikt bind, og har sammen med redaksjonskomiteen og forskjellige skribenter lagt ned et stort arbeid for å få realisert bindet. De tre første bindene av salmeleksikonet dekker det stoffet som finnes både i NoS og N13. Det fjerde bindet vil inneholde artikler om alt det nye materialet i N13. I tillegg  utarbeider Harald Kaasa Hammer et bibelversregister til salmene i alle fire bind. David Scott Hamnes sitter for øvrig både i NHF-styret og i redaksjonskomiteen, og nedlegger også en stor arbeidsinnsats i prosjektet.

I 2015 vedtok NHF-styret å gi et bidrag på kr 40 000 for å være med på å sikre utgivelse av salmeleksikonet på Eide forlag. Imidlertid ville forlaget ha en større økonomisk trygghet for å forplikte seg til å utgi bindet. Styret valgte derfor i 2016 å gi en garanti på ytterligere kr 30 000, som kun skulle utbetales dersom det ikke kom inn annen støtte. I skrivende stund ser det ut til at denne støtten må utbetales, slik at NHF totalt vil bruke kr 70 000 på dette. Så langt ligger det an til utgivelse høsten 2017.

Den andre satsningen handler om NHFs bidrag til reformasjonsjubileet. Styret valgte å arrangere en foredragsserie med utgangspunkt i stikkordene Luther, salmer og reformasjon, med menigheter, kirkeakademier, gudstjenesteutvalg, utdanningsinstitusjoner, lokale kulturforeninger og så videre som målgruppe. Totalt fjorten av NHFs medlemmer har sagt seg villige til å delta som foredragsholdere. Modellen er slik at NHF dekker honorar på kr 2 000 for hvert foredrag, mens de ulike lokale arrangørene betaler reise og opphold. Gjennom 2016 har styremedlem Marianne Sødal Misje vært hovedkoordinator for konseptet. Gjennomføringen skjer i 2017 og vil derfor beskrives nærmere i neste årsmelding, men det kan nevnes at NHF-medlemmer gjennom dette tilbudet vil holde omtrent 60 foredrag rundt omkring i hele landet. Noen gjør dette uten honorar, likevel er det et stort økonomisk løft å ta for NHF – men styret mener at dette er en riktig strategisk satsning; man gjør foreningen mer kjent gjennom å drive kunnskapsformidling om salmer og salmesang.

Økonomi
NHF er ingen stor organisasjon, verken i antall medlemmer eller finansielt. I 2015 gjorde styret et målrettet arbeid med å få bedret rutinene for innkreving av medlemskontingent fra medlemmene. Allikevel er foreningen rause med de som er sene med innbetalinger, og det er først etter fire år med kontingentrestans at medlemmer strykes fra listen. Endrede rutiner førte til at foreningen i 2016 hadde bedre økonomi enn på lenge, noe som igjen ga et større handlingsrom, og blant annet ga mulighet både for å støtte salmeleksikonet og lansere Luther-foredragene. Styret har for øvrig søkt om midler til Luther-foredragene fra ulike hold, men har ikke fått noen støtte. I 2018 vil det være mindre rom for satsinger av denne størrelsen, men når kontingenten for 2018 er krevet inn i løpet av første halvår, vil foreningen likevel være i en relativt god økonomisk situasjon.

Rekruttering
Styret har rekruttering av nye medlemmer høyt på dagsorden. Arbeidet med foredragsserien må også sees i dette bildet, som et viktig ledd i å gjøre foreningen mer kjent. Alle foredragsholdere har mottatt en informasjonsbrosjyre med innmeldingsskjema og er blitt oppfordret til å bruke denne. Styreleder Sindre Skeie og styremedlem Sjur Atle Furali har også vært på vervetur til MF og TF. Informasjonsbrosjyren om foreningen har gitt noen innmeldinger, men ikke så mange som styret skulle ønske i 2016. Imidlertid viser de første måneder i 2017 en tydelig vekst i antall nye medlemmer.

Det finnes også en del arenaer rundt omkring i landet hvor NHF gjerne skulle vært representert og vært aktive på markedsføring og rekruttering. Det er ikke laget noen gjennomarbeidet plan for dette ennå.

Fag, forskning og samarbeid med utdanningsinstitusjonene
Styret er selvsagt oppmerksomme på at Nytt Norsk Salmeleksikon ferdigstilles i løpet av 2017, og dette innebærer på mange måter at en epoke er over med hensyn til NHFs hymnologifaglige virksomhet. Luther-foredragene er ett eksempel på en ny måte å nærme seg dette temaet på, men i tillegg har styret en klar ambisjon om å styrke samarbeidet med de institusjonene som utdanner til kirkelig tjeneste.  Styret har derfor begynt et arbeid med å finne nye arbeidsformer for å styrke hymnologiens plass ved utdanningsinstitusjonene, og dette vil bli en viktig satsning fremover.

For øvrig kan det nevnes at styreleder i oktober 2016 hadde et seminar under Ungdom, kultur og tro-konferansen på Menighetsfakultetet, med overskriften «Kan ungdom skrive salmer?». Seminaret samlet ni unge og engasjerte mennesker, som foreningen vil opprettholde kontakten med.

Kommunikasjon, markedsføring, profilering
Kontakten med medlemmene er blant annet blitt ivaretatt gjennom to nyhetsbrev, som til de fleste er blitt sendt pr. e-post. Vanligvis har nyhetsbrevene vært publisert på NHFs nettsider, men her har det skjedd en glipp, slik at de ikke er gjort tilgjengelige. Nettsidene ble for øvrig hacket like før generalforsamlingen i 2016, noe som satte hele arbeidet med nettsiden kraftig tilbake. Nå er det laget et nytt rammeverk for nettsidene. Det er fremdeles noen mangler, men det gjenstår ikke så mye før dette vil være et godt redskap. Styret har også vedtatt å overta domenenavnene salmer.no og nyesalmer.no fra Sindre Skeie og Gisle Skeie, som har eid disse domenenavnene frem til nå. Det betyr at Norsk hymnologisk forening nå kan finnes på nettet under begge disse webadressene, og at det nå er salmer.no som er NHFs hovedadresse. Det ble også oppnevnt en egen informasjonsansvarlig i løpet av 2016, nemlig Johanne Bjørkhaug, som allerede gjør en svært god jobb for å løfte dette arbeidet.

NHF har også en Facebook-side. Det er verdt å nevne at Facebook har endret karakter de siste par årene. Tidligere var det enklere å nå frem til alle som har trykket «Liker» på siden, men det er blitt mer krevende å komme inn i folks nyhetslister, med mindre man betaler for å fremme innleggene. Men selv om man betaler, er det vanskelig å vite hvilke kriterier man skal bruke for å treffe med målrettet markedsføring av innlegg om salmesang og salmeforskning. Facebook har utvilsomt et stort potensiale som markedsføringskanal, men det er avhengig av at alle styremedlemmer og foreningens medlemmer for øvrig deler innlegg aktivt.

I 2016 vedtok styret å gi NHFs årlige salmeseminar et fast navn: SALMENS DAG. Vi tror at dette, på sikt, kan være med å grunnfeste dette seminaret som et fast, årlig arrangement som mange kjenner til, og at det gradvis vil gjøre det enklere å få folk til å delta.

Internasjonalt samarbeid
NORDHYMNs koraldager ble holdt to ganger i 2016, og i mars 2016 ble NORDHYMNs arbeidsform bekreftet, med nytt styre. NHF er partner i NORDHYMN-samarbeidet, som nå ledes av Anna Maria Böckerman i Helsinki. Mathias Lundberg er sekretær, og David Scott Hamnes er Norges representant. Et NORDHYMN-møte arrangeres i Trondheim mars 2018, med ulike temaer knyttet til formidling av salmen i vår tid. NORDHYMN er ingen medlemsorganisasjon, og eksisterer uten økonomisk kapital. Det betyr at landsorganisasjonene tar de mindre utgifter (nettsidene, seminararrangering) på rundgang.

Tidsskriftet Hymnologi har foretatt endringer i utsendingsrutiner. Det betyr at 2016-numrene ble utgitt samlet i mars 2017. Nye utgivelser ventes høsten 2017. Dette er Nordens primærtidsskrift for hymnologiske arbeider. Ca 30 NHF-medlemmer abonnerer på Hymnologi.

Samarbeidet med IAH (Internationale arbeitsgemeinschaft für Hymnologie) og søsterorganisasjonene i USA, Canada og Storbritannia og Irland fortsetter. Ca. 15 medlemmer er med i en eller flere søsterorganisasjonene, samt IAH. Abonnementskostnadene gjøres rimeligere gjennom fellesavtalen med NHF.

Planleggingsarbeid for IAH-konferansen på Løgumkloster i juli/august 2017 ble foretatt i 2016. Temaet er om reformasjonens betydning for salmesangen.

Fremtiden
Styret ønsker i det store og hele å fortsette langs de samme linjene i 2017 og i 2018, med særlig oppmerksomhet om de saker, muligheter og utfordringer som er nevnt i denne årsmeldingen. Den kanskje største utfordringen foreningen står overfor er informasjon og markedsføring og rekruttering av nye medlemmer. Styret er mottakelige for alle slags innspill, og vil ellers arbeide videre langs de allerede etablerte linjer. Blant det som ligger på trappene for 2017 og 2018, er bl.a. utarbeidelse av stipendordning til hymnologiske avhandlinger innen utdanning/forskning, videreutvikling av informasjons- og markedsføringsstrategi, bidra til fullføring av fjerde bind av salmeleksikonet, legge til rette for 60 foredrag om Luther-salmer, og ikke minst:

Salmens dag i Glemmen kirke i Fredrikstad 2. pinsedag, mandag 21. mai – og derfra: Salmereise i Skandinavia fra mandag 21. til fredag 25. mai 2018.

 

Ås, 5. mai 2017

På vegne av styret i Norsk Hymnologisk Forening
Sindre Skeie, styreleder