Salmereisen 2018: Møter og impulser

På Salmereisen gjennom Skandinavia vil du bli motivert, inspirert, utfordret og beriket gjennom møter med noen av vår tids fremste salmeskapere og salmekjennere. Salmereisen starter i Glemmen kirke i Fredrikstad mandag 21. mai (andre pinsedag), går videre til Sverige og Danmark, før vi tar fergen til Kristiansand, og ender i Oslo om kvelden fredag 25. mai. Underveis deler vi kunnskap, refleksjoner og salmer med hverandre. Meld deg på!

Fortsett å lese Salmereisen 2018: Møter og impulser

Salmefest Reformasjon 2017 – Bragernes kirke 19. mai kl 19

SALMEFEST Reformasjon 2017
i Bragernes kirke, Drammen
Fredag 19. mai kl. 19.00
i anledning Salmens dag

Korsang, Fellessang, Orgelklang

Medvirkende:
Bragernes kirkes solistensemble
Anders Eidsten Dahl, hovedorgel
Ole Andreas Fevang, kororgel
Terje Kvam, dirigent

Biskop Per Arne Dahl

Arrangør:
Bragernes menighet, Adventsfestivalen,  Ad Fontes, Tunsberg bispedømme og Norsk hymnologisk forening (NHF)

 

 

 

Årsmelding for 2016

ÅRSMELDING FOR 2016

Generelt
2016 har vært et år for å planlegge og legge til rette for flere store satsinger som skal gjennomføres i 2017. Det har som vanlig vært avholdt salmeseminar i forbindelse med generalforsamlingen. Det avtegner seg et bilde av at en del medlemmer faller fra, for en stor del av naturlige årsaker, noe som gjør at rekruttering av nye medlemmer bør bli en hovedsatsing. Dette må skje ved at foreningen er en attraktiv arena for salmeinteresserte mennesker i Norge, på tvers av konfesjoner.

Styre og sekretariat
Styret har siden generalforsamlingen i 2016 bestått av Sindre Skeie, styreleder, Sindre Eide, nestleder, Johanne Bjørkhaug, sekretær/informasjonsansvarlig, David Scott Hamnes, kasserer, og Marianne Sødal Misje, styremedlem. Sjur Atle Furali og Anders Aschim har vært varamedlemmer. Det har vært avholdt tre ordinære styremøter, alle i Kirkens Hus, Oslo.

Arrangementer
Generalforsamlingen 2016 ble avviklet i Nordstrand kirke 22. april. I etterkant av generalforsamlingen var det salmekveld i Nordstrand kirke, i samarbeid med kor fra både Nordstrand og Holmlia, og kantorene Liv Marie Hofseth og Hans Olav Baden. Salmekvelden ble godt besøkt. Lørdag 23. april var det salmeseminar med temaet «La alle steder synge med». Seminaret samlet rundt 40 deltakere totalt, og gikk med et lite overskudd (styret har vedtatt et mål om at alle seminarene skal være selvbærende økonomisk).

Salmeseminaret hadde et variert og godt program. Blant bidragene var:

  • Anders Aschim: Salmen som kulturfaktor – før og nå
  • Anne Kristin Aasmundtveit: Impulser fra den keltiske tradisjonen
  • Eyvind Skeie: Nærlesing av noen nyere salmetekster fra et postmodernisk perspektiv
  • Ivar Jarle Eliassen: Om vår melodiske salmearv frem til vår egen samtid

I tillegg var det valgfrie seminarer om a cappella og flerstemt sang i gudstjenesten, om salmer i et trosopplæringsperspektiv, og kriterier for salmevalg i gudstjenesten. Kirkemusiker/pianist Ulf Nilsen og saksofonist Frøydis Grorud holdt minikonsert fra det nyutgitte albumet Psalmfulness, og dagen ble avsluttet med aftensang, med bibelske salmer fra Norsk koralbok, bind 3, i samarbeid mellom Sindre Skeie og David Scott Hamnes.

Modellen med generalforsamling + salmekveld om fredagen og salmeseminar på lørdagen fungerer godt.

Styrets arbeid
På generalforsamlingen i 2014 ble det vedtatt en strategiplan for NHF, som gjaldt for perioden 2014–2016. Et av spørsmålene som kom opp i 2016, var derfor hvorvidt en ny strategiplan skulle utformes. Styret arbeidet en del med dette, men kom frem til at det er tilstrekkelig for en såpass liten forening å la formålsparagrafens hovedpunkter være retningsgivende, og heller utarbeide konkrete tiltak med utgangspunkt i disse. Formålsparagrafen lyder som følger:

Norsk hymnologisk forening er en forening på økumenisk basis med formål å:

  • øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform,
  • inspirere og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og i andre sammenhenger,
  • inspirere til frembringelse av nye salmer (tekster og melodier),
  • inspirere til hymnologisk forskning,
  • styrke nordisk samarbeid innen hymnologisk arbeid.

Disse punktene svarer i all hovedsak til hovedpunktene i den forrige strategiplanen, og styret mener at de er tilstrekkelige både som grunnlag for å planlegge tiltak og som mål å evaluere arbeidet opp mot.

Både i 2014, 2015 og 2016 har styret arbeidet ut fra at salmebruk kan være et skjæringspunkt for de ulike føringene i strategiplanen. Spørsmål knyttet til salmebruk kan være: Hvorfor synger vi salmer, hvordan kan vi lære nye salmer, hvordan kan vi arbeide bevisst med salmevalg, hvordan former det oss som fellesskap at vi synger salmer sammen, hvordan kan salmen holdes levende som sentralt trosuttrykk og egenartet kunstform? Punktet om salmebruk har stor relevans for alle punktene i formålsparagrafen, og er derfor fremdeles et nøkkelpunkt for styrets arbeid.

Utenom styremøtene har leder og nestleder fungert som arbeidsutvalg.

I 2016 har styret lagt til rette for to store satsinger som gjennomføres i løpet av 2017, som til sammen vil belaste foreningens økonomi i betydelig grad. Styret mener like fullt at begge disse satsningene er en god bruk av foreningens midler, selv om man ideelt sett skulle ha sett at de ikke kom innenfor samme år.

Den første satsningen dreier seg om Nytt Norsk Salmeleksikons fjerde bind. Tidligere styreleder i NHF, Stig Wernø Holter, har sagt ja til å være hovedredaktør for et slikt bind, og har sammen med redaksjonskomiteen og forskjellige skribenter lagt ned et stort arbeid for å få realisert bindet. De tre første bindene av salmeleksikonet dekker det stoffet som finnes både i NoS og N13. Det fjerde bindet vil inneholde artikler om alt det nye materialet i N13. I tillegg  utarbeider Harald Kaasa Hammer et bibelversregister til salmene i alle fire bind. David Scott Hamnes sitter for øvrig både i NHF-styret og i redaksjonskomiteen, og nedlegger også en stor arbeidsinnsats i prosjektet.

I 2015 vedtok NHF-styret å gi et bidrag på kr 40 000 for å være med på å sikre utgivelse av salmeleksikonet på Eide forlag. Imidlertid ville forlaget ha en større økonomisk trygghet for å forplikte seg til å utgi bindet. Styret valgte derfor i 2016 å gi en garanti på ytterligere kr 30 000, som kun skulle utbetales dersom det ikke kom inn annen støtte. I skrivende stund ser det ut til at denne støtten må utbetales, slik at NHF totalt vil bruke kr 70 000 på dette. Så langt ligger det an til utgivelse høsten 2017.

Den andre satsningen handler om NHFs bidrag til reformasjonsjubileet. Styret valgte å arrangere en foredragsserie med utgangspunkt i stikkordene Luther, salmer og reformasjon, med menigheter, kirkeakademier, gudstjenesteutvalg, utdanningsinstitusjoner, lokale kulturforeninger og så videre som målgruppe. Totalt fjorten av NHFs medlemmer har sagt seg villige til å delta som foredragsholdere. Modellen er slik at NHF dekker honorar på kr 2 000 for hvert foredrag, mens de ulike lokale arrangørene betaler reise og opphold. Gjennom 2016 har styremedlem Marianne Sødal Misje vært hovedkoordinator for konseptet. Gjennomføringen skjer i 2017 og vil derfor beskrives nærmere i neste årsmelding, men det kan nevnes at NHF-medlemmer gjennom dette tilbudet vil holde omtrent 60 foredrag rundt omkring i hele landet. Noen gjør dette uten honorar, likevel er det et stort økonomisk løft å ta for NHF – men styret mener at dette er en riktig strategisk satsning; man gjør foreningen mer kjent gjennom å drive kunnskapsformidling om salmer og salmesang.

Økonomi
NHF er ingen stor organisasjon, verken i antall medlemmer eller finansielt. I 2015 gjorde styret et målrettet arbeid med å få bedret rutinene for innkreving av medlemskontingent fra medlemmene. Allikevel er foreningen rause med de som er sene med innbetalinger, og det er først etter fire år med kontingentrestans at medlemmer strykes fra listen. Endrede rutiner førte til at foreningen i 2016 hadde bedre økonomi enn på lenge, noe som igjen ga et større handlingsrom, og blant annet ga mulighet både for å støtte salmeleksikonet og lansere Luther-foredragene. Styret har for øvrig søkt om midler til Luther-foredragene fra ulike hold, men har ikke fått noen støtte. I 2018 vil det være mindre rom for satsinger av denne størrelsen, men når kontingenten for 2018 er krevet inn i løpet av første halvår, vil foreningen likevel være i en relativt god økonomisk situasjon.

Rekruttering
Styret har rekruttering av nye medlemmer høyt på dagsorden. Arbeidet med foredragsserien må også sees i dette bildet, som et viktig ledd i å gjøre foreningen mer kjent. Alle foredragsholdere har mottatt en informasjonsbrosjyre med innmeldingsskjema og er blitt oppfordret til å bruke denne. Styreleder Sindre Skeie og styremedlem Sjur Atle Furali har også vært på vervetur til MF og TF. Informasjonsbrosjyren om foreningen har gitt noen innmeldinger, men ikke så mange som styret skulle ønske i 2016. Imidlertid viser de første måneder i 2017 en tydelig vekst i antall nye medlemmer.

Det finnes også en del arenaer rundt omkring i landet hvor NHF gjerne skulle vært representert og vært aktive på markedsføring og rekruttering. Det er ikke laget noen gjennomarbeidet plan for dette ennå.

Fag, forskning og samarbeid med utdanningsinstitusjonene
Styret er selvsagt oppmerksomme på at Nytt Norsk Salmeleksikon ferdigstilles i løpet av 2017, og dette innebærer på mange måter at en epoke er over med hensyn til NHFs hymnologifaglige virksomhet. Luther-foredragene er ett eksempel på en ny måte å nærme seg dette temaet på, men i tillegg har styret en klar ambisjon om å styrke samarbeidet med de institusjonene som utdanner til kirkelig tjeneste.  Styret har derfor begynt et arbeid med å finne nye arbeidsformer for å styrke hymnologiens plass ved utdanningsinstitusjonene, og dette vil bli en viktig satsning fremover.

For øvrig kan det nevnes at styreleder i oktober 2016 hadde et seminar under Ungdom, kultur og tro-konferansen på Menighetsfakultetet, med overskriften «Kan ungdom skrive salmer?». Seminaret samlet ni unge og engasjerte mennesker, som foreningen vil opprettholde kontakten med.

Kommunikasjon, markedsføring, profilering
Kontakten med medlemmene er blant annet blitt ivaretatt gjennom to nyhetsbrev, som til de fleste er blitt sendt pr. e-post. Vanligvis har nyhetsbrevene vært publisert på NHFs nettsider, men her har det skjedd en glipp, slik at de ikke er gjort tilgjengelige. Nettsidene ble for øvrig hacket like før generalforsamlingen i 2016, noe som satte hele arbeidet med nettsiden kraftig tilbake. Nå er det laget et nytt rammeverk for nettsidene. Det er fremdeles noen mangler, men det gjenstår ikke så mye før dette vil være et godt redskap. Styret har også vedtatt å overta domenenavnene salmer.no og nyesalmer.no fra Sindre Skeie og Gisle Skeie, som har eid disse domenenavnene frem til nå. Det betyr at Norsk hymnologisk forening nå kan finnes på nettet under begge disse webadressene, og at det nå er salmer.no som er NHFs hovedadresse. Det ble også oppnevnt en egen informasjonsansvarlig i løpet av 2016, nemlig Johanne Bjørkhaug, som allerede gjør en svært god jobb for å løfte dette arbeidet.

NHF har også en Facebook-side. Det er verdt å nevne at Facebook har endret karakter de siste par årene. Tidligere var det enklere å nå frem til alle som har trykket «Liker» på siden, men det er blitt mer krevende å komme inn i folks nyhetslister, med mindre man betaler for å fremme innleggene. Men selv om man betaler, er det vanskelig å vite hvilke kriterier man skal bruke for å treffe med målrettet markedsføring av innlegg om salmesang og salmeforskning. Facebook har utvilsomt et stort potensiale som markedsføringskanal, men det er avhengig av at alle styremedlemmer og foreningens medlemmer for øvrig deler innlegg aktivt.

I 2016 vedtok styret å gi NHFs årlige salmeseminar et fast navn: SALMENS DAG. Vi tror at dette, på sikt, kan være med å grunnfeste dette seminaret som et fast, årlig arrangement som mange kjenner til, og at det gradvis vil gjøre det enklere å få folk til å delta.

Internasjonalt samarbeid
NORDHYMNs koraldager ble holdt to ganger i 2016, og i mars 2016 ble NORDHYMNs arbeidsform bekreftet, med nytt styre. NHF er partner i NORDHYMN-samarbeidet, som nå ledes av Anna Maria Böckerman i Helsinki. Mathias Lundberg er sekretær, og David Scott Hamnes er Norges representant. Et NORDHYMN-møte arrangeres i Trondheim mars 2018, med ulike temaer knyttet til formidling av salmen i vår tid. NORDHYMN er ingen medlemsorganisasjon, og eksisterer uten økonomisk kapital. Det betyr at landsorganisasjonene tar de mindre utgifter (nettsidene, seminararrangering) på rundgang.

Tidsskriftet Hymnologi har foretatt endringer i utsendingsrutiner. Det betyr at 2016-numrene ble utgitt samlet i mars 2017. Nye utgivelser ventes høsten 2017. Dette er Nordens primærtidsskrift for hymnologiske arbeider. Ca 30 NHF-medlemmer abonnerer på Hymnologi.

Samarbeidet med IAH (Internationale arbeitsgemeinschaft für Hymnologie) og søsterorganisasjonene i USA, Canada og Storbritannia og Irland fortsetter. Ca. 15 medlemmer er med i en eller flere søsterorganisasjonene, samt IAH. Abonnementskostnadene gjøres rimeligere gjennom fellesavtalen med NHF.

Planleggingsarbeid for IAH-konferansen på Løgumkloster i juli/august 2017 ble foretatt i 2016. Temaet er om reformasjonens betydning for salmesangen.

Fremtiden
Styret ønsker i det store og hele å fortsette langs de samme linjene i 2017 og i 2018, med særlig oppmerksomhet om de saker, muligheter og utfordringer som er nevnt i denne årsmeldingen. Den kanskje største utfordringen foreningen står overfor er informasjon og markedsføring og rekruttering av nye medlemmer. Styret er mottakelige for alle slags innspill, og vil ellers arbeide videre langs de allerede etablerte linjer. Blant det som ligger på trappene for 2017 og 2018, er bl.a. utarbeidelse av stipendordning til hymnologiske avhandlinger innen utdanning/forskning, videreutvikling av informasjons- og markedsføringsstrategi, bidra til fullføring av fjerde bind av salmeleksikonet, legge til rette for 60 foredrag om Luther-salmer, og ikke minst:

Salmens dag i Glemmen kirke i Fredrikstad 2. pinsedag, mandag 21. mai – og derfra: Salmereise i Skandinavia fra mandag 21. til fredag 25. mai 2018.

 

Ås, 5. mai 2017

På vegne av styret i Norsk Hymnologisk Forening
Sindre Skeie, styreleder

Velkommen til Norsk hymnologisk forening

NHF er en forening som:

– utarbeider tiltak som fremmer salmesangen
– arbeider faglig med hymnologi og deler kunnskap og kompetanse
– er et viktig nettverk for alle salmeinteresserte
– arrangerer tverrfaglige seminarer med aktuelle temaer
– tilbyr foredrag og artikler om salmerelaterte temaer
– sender ut nyhetsbrev med nytt fra salmefronten
– utarbeider forskjellige typer ressursmateriale til salmevalg og salmebruk

Hva er salmeverkstedet?

Salmeverkstedet er en arena som Norsk hymnologisk forening vil bruke til å publisere nytt salmemateriale som peker seg ut, enten fordi det har åpenbare kvaliteter, eller fordi det viser vilje til å gå i en ny retning, eller fordi det kommer fra en potensiell ny salmestemme i kirkelandskapet – eller av alle disse grunnene.

Besøk Salmeverkstedet

Underet (Solen står lavt over landet)

Denne salmen publiseres som en første test på salmeverksted-konseptet. Den ble skrevet av Sindre Skeie til gjenåpningen av Ås hovedkirke høsten 2014. Sindre har her forsøkt å anvende motivet Underet på ulike måter i alle de fire strofene, med en stigning frem mot de avsluttende linjene, hvor Jesu fødsel, død og oppstandelse blir årsaken til et under som skjer i vår verden i dag: «Høstmørket fylles med håp».

1 Solen står lavt over landet,
fuglene demper sin røst,
tiden som ingen kan stanse,
leder oss trofast mot høst.
Gylne og rødmende blader
faller som visnende løv.
Underet er at vi lever,
vi som er laget av støv.

2 Verden er stor og urolig.
Mennesker kjemper om makt.
Selv når vi lover å elske,
svikter vi det vi har sagt.
Likevel finnes det alltid
noen som danser og ler.
Underet på denne jorden
er alt det gode som skjer.

3 Jesus, du ropte fra korset:
Hvorfor forlot du meg, Gud?
Mange har spurt om det samme.
Flere skal rope det ut.
Du gikk i døden alene,
underet i våre liv
er når vi kjenner ditt nærvær
i vår bekymring og strid.

4 Du er stått opp, og du lever.
Vi skal få se deg en gang,
og det vi sådde med tårer,
høstes til jublende sang.
Du som er større enn alle,
ville ta del i vår gråt.
Derfor kan underet hende:
Høstmørket fylles med håp.

Tekst: Sindre Skeie 2014

La alle steder synge med

Innledningsforedrag av Sindre Skeie
Salmens dag 2016
Nordstrand kirke, april 2016

– La alle steder synge med.

I går var vi med på en salmereise gjennom Norge.

I løpet av den kvelden erfarte i hvert fall jeg at det betyr noe. Det betyr noe at flere stemmer løftes frem. Det skjer noe med fellesskapet når ulike steder får klinge med i fellessangen.

«La alle steder synge med».

Men hvorfor?

Hvorfor skal alle steder være med i sangen?

Bibelen begynner med lyden av en stemme. Guds Ånd svever over vannene på en øde og tom jord.

Så lyder stemmen.

«Det skal bli lys.»

Hvordan lyder Guds stemme?

Det vet vi ikke.

Men vi skal merke oss dette; at helt i begynnelsen manifesterer Gud seg som stemme, som lyd, som vibrasjoner, og mennesket skapes som et vesen som kan sanse slike vibrasjoner og selv frembringe dem – både som språk og som melodi.

Men gjennom urhistorien, altså de første kapitlene av Bibelen, er det lite sang. Eller, det vil si, trolig er det sang, men det fortelles det ikke om. Det sies lite (ingenting?) eksplisitt om sangen. Men kanskje er sangen bare en av de tingene som er så selvsagt at det ikke nevnes. En av de tingene som bare forutsettes.

*

Men sangen spiller en sentral rolle i flere sentrale bibelfortellinger, og jeg vil løfte frem to. Den ene er fortellingen om Moses og israelsfolket og hvordan Gud befrir dem fra slaveriet i Egypt.

Den andre er fortellingen om Jesus som innstifter nattverden, og hvordan dette innleder en tradisjon, en ny handling som skal overleveres stadig nye generasjoner.

Den første, fortellingen om Moses, strekker seg over lang tid. Men jeg vil se på hvordan den begynner og hvordan den slutter. Den første hendelsen i denne historien er at Moses er på et sted – egentlig et nesten tilfeldig sted – og så åpenbarer plutselig Gud seg for Moses i en tornebusk som brenner uten å brenne opp. Tre forhold ved denne åpenbaringen:

– For det første: Gud kommer fordi han har har sett sitt folks nød…

– For det andre: Gud har steget ned for å befri sitt folk

– For det tredje: På dette stedet hvor Gud og menneske møtes, er jorden hellig – men det sies ikke noe om hvor helligheten slutter, helligheten er ikke avgrenset

Så følger hele den lange historien hvor Moses blir leder for folket sitt, forhandlingene med Farao, og endelig befrielsen, når de selv går tørrskodd gjennom havet, mens Faraos hær drukner bak dem. Når folket er kommet i trygghet på den andre siden av havet, når de er frie, da bryter Moses og israelittene ut i en lovsang.

De synger!

*

Da Jesus innstiftet nattverden, skjedde det under et påskemåltid som ble feiret hvert år – og dette måltidet var en ihukommelse av den store befrielsen som hadde skjedd under ledelse av Moses. Og i ihukommelsen skjedde det underlige at hver og en som deltok i påskemåltidet, ble en del av den historien som de feiret. Historien ble levende på nytt, ble nærværende midt blant dem, som noe mer enn en erindring, historien ble til et håp og en forventning om at den Gud som en gang hadde befridd dem, kunne gjøre det igjen.

I påskemåltidet gjenoppstår historien i fortettet form. Og den slutter med lovsang. Det siste som fortelles om påskemåltidet som Jesus feiret med disiplene kvelden før han døde, det er at de sang lovsangen.

Lovsangen er en iboende del av påskemåltidets liturgi, og er med på å gjenskape fortellingen om da folket ble befridd.

Når vi feirer nattverd i vår tid, ser vi det samme mønsteret. Før nattverden skal deles ut i en ortodoks kirke, roper presten: DET HELLIGE FOR DE HELLIGE.

Det er en reminisens, en avspeiling, av det Moses opplevde ved tornebusken. Nattverdfeiringen, som kanskje til og med en del av oss lutheranere vil mene er gudstjenestens sentrum, bærer fremdeles de samme elementene som fortellingen om Moses. For der hvor fortellingen om Moses var selve ur-narrativet for Jesus, er fortellingen om nattverden ur-narrativet for den kristne kirke, og rommer de samme momentene, det er bare det at synsvinkelen utvides, nå er det ikke bare ett folks nød, men verdens nød det gjelder:

– For det første: Gud kommer fordi han har har sett verdens nød…

– For det andre: Gud har steget ned for at verden skal ha liv…

– For det tredje: På dette stedet hvor Gud og menneske møtes, ved alterbordet, er jorden hellig – men det sies ikke noe om hvor helligheten slutter, helligheten er ikke avgrenset

Og så er det sangen. Sangen er en del av det samme narrativet, den samme fortellingsstrukturen; Moses sang, Jesus og disiplene sang, og vi synger.

Tornebusken var ett sted. Men kristne samles i dag på steder over hele verden. Nattverden feires over alt. Noe av det som synges, er fellesgods, og løfter forener alle steder i en felles sang. Mens noe er farget av det enkelte sted, og bringer stedets liv og erfaringer inn i fellesskapet gjennom sang.

*

Enhver salme er preget av en historie – av faktiske steder, av faktiske hendelser, av virkelige personer.

Salmene er kulturbærere. De er noe av det som bærer kulturen. Og de bærer elementer fra den kulturen de er oppstått i. Men salmene står samtidig alltid i et kritisk forhold til den kulturen de er en del av – fordi de løfter kulturen inn i lyset fra Guds åpenbaring i Jesus Kristus.

Kanskje kan vi si at salmen befinner seg i et brennpunkt mellom menneskelig kultur og Guds åpenbaring, hvor kulturen belyses, berikes, beåndes og forvandles av åpenbaringen?

I Johannes’ åpenbaring står det om det nye Jerusalem, den himmelske byen: ”Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre inn i den.”

Hva er det dyrebare og verdifulle vi eier?

Kultur, vidt forstått, rommer mye dyrebart og verdifullt.

På en måte er dette et kjennetegn på gudstjenesten som sådan.

Vi bærer inn enestående kulturprodukter: Brød. Vin.

Vi bærer inn penger som vi har arbeidet for.

Vi bærer inn oss selv og våre historier og våre kropper og alt som disse kroppene er preget med.

Og i gudstjenesten skjer det – at alt dette, som allerede var dyrebart og verdifullt, det forandrer seg, det får en annen betydning, det kommer i Guds tjeneste, det blir til formidlere av Guds nåde til mennesker. Både brødet, vinen, pengene som det kan hefte så mye urett ved, og vi selv – alt blir stilt i tjeneste for den hellige Gud.

Det samme med ordene og tonene. I seg selv kan de være enestående kulturprodukter. Og de bærer alltid noe med seg fra det stedet og den tiden de er blitt til i. Men når ordene og tonene OGSÅ blir preget av Guds åpenbaring i Jesus, da blir ordene og tonen noe annet enn allmenne viser og sanger, de blir også formidlere av Guds nåde. Det vi bringer som en takkegave til Gud, mangedobles av Gud og blir til noe som kan bringe nåde til mange.

*

Troen er båret til oss av mennesker fra andre steder og andre tider. Kirken er et fellesskap som strekker seg gjennom historien, et fellesskap som hele tiden akkumulerer nye verdier.

Men i gudstjenesten og i nattverden er vi sammen med slektene som gikk før oss, og vi er forbundet i et usynlig nettverk med alle andre steder, det er som usynlige bekker som renner mellom verdens døpefonter, og alle sanger som lyder i kirken, er en del av det samme koret, et kor av syndere som er blitt benådet og fattige som har fått tilsagnet om Guds rike.

*

Hva er dette at vi synger – hva er sang – som fenomen?

Det er det sikkert mange som har tenkt mye på.

Sang kan skje helt ubevisst. Man kan gå og nynne mens man rydder. Et barn kan synge på en melodi mens det leker. Kanskje synger man fordi man er rolig, eller kanskje blir man rolig fordi man synger. I hvert fall blir barn rolige av å høre foreldrene synge. Ikke fordi de synger så fint, men fordi det er foreldrenes stemme.

Men sang kan også skape en slags felles ekstase, som når fotballsupportere synger sammen, eller når en afroamerikansk menighet svarer som et entusiastisk kor på en karismatisk form for forkynnelse.

Sang kan være spontan – og den kan være planlagt.

Av og til kan den sangen som virker spontan og fri, være ganske ufri – og andre ganger kan den som virker planlagt, være spontan.

Å synge er personlig.

Mange føler at sangstemmen avslører noe om dem. Mange tror de ikke kan synge. Mange har usikkerhet på egen sangstemme.

Jeg tror det synges mindre enn før.

Men i dag sier vi:

La alle steder synge med.

Alle steder og alle slags stemmer. Rare, rustne stemmer. Storslåtte, malmfulle røster.

I studietiden var jeg pianist på gudstjenestene til studentmenighetene i Oslo. De ble avholdt i Slottskapellet på den tiden. En gang kom det inn en svær fyr som så ut som han hadde vært utendørs i noen uker. Han hadde en utrolig kraftig stemme, han hadde null sjenanse for å synge, uansett om han kunne salmene eller ikke, og han i hvert fall doblet styrken på salmesangen. Det var en buldrende, knirkende, skjelvende, ustemt og likevel mektig stemme. Den løftet hele gudstjenesten.

Hvem vet hvilke steder den stemmen hadde vært?

La alle steder synge med.

Det er en anerkjennelse av verdien i menneskers og steders ulike kulturer.

Og: Det er en motvekt til prestasjonskulturen. Salmesangen er for alle. Selvsagt er det støttende med et godt kor, og selvsagt tilfører det noe svært verdifullt når man, slik vi hadde i går, har gode kor som er med. Men nettopp da blir det, tror jeg, enklere for den sjenerte å delta, og da vil også den rustne, brummende stemmen tilføre fellesskapet noe – noen overtoner, eller undertoner, en klang som ellers ikke ville vært der.

La alle steder synge med.

Det er det vi skal belyse i dag, med alt som skal skje av foredrag, seminarer og av samtale, stemmebruk og SANG.