Vedtekter

Vedtekter for Norsk hymnologisk forening

§ 1 Formål

Norsk hymnologisk forening (NHF) er en forening på økumenisk basis med formål å:

 • øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform,
 • inspirere og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og i andre sammenhenger,
 • inspirere til frembringelse av nye salmer (tekster og melodier),
 • inspirere til hymnologisk forskning,
 • styrke nordisk samarbeid innen hymnologisk arbeid.

§ 2 Medlemskap

Personer som støtter foreningens formål og betaler den fastsatte årskontingenten kan bli medlemmer.

§ 3 Generalforsamling

Foreningens øverste organ er generalforsamlingen. Denne skal avholdes hvert år, i vårhalvåret. De til enhver tid fremmøtte medlemmer i NHF er stemmeberettiget. Følgende saker skal behandles av generalforsamlingen:

 • Beretning om styrets virksomhet
 • Revidert årsregnskap
 • Valg av styre med leder (jf. § 5); valgkomité på tre medlemmer som nomineres av forrige valgkomité; revisor
 • Planer for kommende periode
 • Fastsettelse av kontingent
 • Andre innkomne saker

Generalforsamlingen skal kunngjøres med minst åtte ukers varsel. Medlemmene gis anledning til å melde saker til generalforsamlingen ved en skriftlig henvendelse til styret minst seks uker før generalforsamlingen. Innkallingen med saksliste skal sendes ut senest fire uker før generalforsamlingen og angi hvilke saker som skal behandles. Generalforsamlingen kan ved 3/4 flertall ta opp andre saker enn de som er satt opp på forhånd, dog ikke vedtektsendringer.

Dersom styret eller 1/5 av medlemmene skriftlig forlanger det, skal det sammenkalles til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med minst fire ukers varsel.

Generalforsamlingens vedtak blir fattet med simpelt flertall med unntak av saker der annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet teller lederens stemme som dobbelstemme. Styrets medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Vedtektsendringer: Se §7.

§ 4 Styre

Styret består av syv medlemmer. Valgperioden for hvert medlem er to år. Leder velges separat av generalforsamlingen. Leder og tre styremedlemmer velges det ene året, og tre styremedlemmer velges påfølgende år. Styret konstituerer seg selv. Styreleder og kasserer her ene prokura, og skal attestere alle utgiftsbilag.

§ 5 Styreleder

Styrelederen leder foreningens arbeid. Lederen eller den lederen utpeker, representerer foreningen utad.

§ 6 Styrets oppgaver og arbeid

Styret er foreningens øverste organ mellom generalforsamlingene og skal lede foreningen i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf, vedtekter og planer. Styret har det overordnede ansvar for driften. Styret forbereder saker for generalforsamlingen. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene/varamedlemmene er til stede. Vedtakene fattes ved simpelt flertall.

§ 7 Foreningsvedtekter

Foreningens vedtekter og endringer av disse vedtas av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall, jf. §4.

§ 8 Nedlegging av foreningen

Foreningen kan nedlegges dersom dette vedtas med minst 2/3 flertall på to ordinære generalforsamlinger som følger etter hverandre. Ved siste gangs behandling skal generalforsamlingen vedta disponeringen av foreningens verdier etter innstilling fra styret. NHF er selveiende, og ingen kan i kraft av eierposisjon disponere over dens formue, ha krav på utdeling av overskudd eller hefte for dens gjeld.

§ 9 Ikrafttredelse

Disse vedtekter er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28. mai 2005 og endret ved ordinære generalforsamlinger 18. juni 2010, 23. mai 2013 og 10. juni 2022 og gjelder med umiddelbar virkning.