20. søndag i treenighetstiden

Christine H. Aarflot, kapellan i Paulus og Sofienberg

Kort om dagen

Vi er inne i siste del av treenighetstiden. Ulike sider ved den treenige Gud som skaper og frelser er fremme i dagens tekstrekker. Den teologiske hovedtanken bak tekstutvalget handler om at mennesket er skapt til fellesskap. Relasjoner mennesker imellom, og menneskets relasjon til Gud, står i sentrum. Fokuset varierer fra tekstrekke til tekstrekke: Søsken- og vennekjærlighet (1. rekke), ekteskapet (2. rekke), og barn og foreldre (3. rekke).

Dagens bønn

Evige Gud, kjærlighetens kilde, du har skapt oss til å leve i fellesskap med deg og med hverandre. Vi ber deg: Bygg våre hjem i fred og velsign alle ekteskap, familier og fellesskap.Fyll oss med din kjærlighet så vi kan tjene deg i glede, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentarer

Gjennom henvendelsen til Gud som kjærlighetens kilde, løftes kjærlighet indirekte frem som grunnlaget for alt fellesskap. Ulike familieenheter fremheves og bes for (ekteskap og familier), men fellesskap generelt er også med. Slik får ulike erfaringer av tilhørighet en plass i bønnen. Fellesskapsfokuset denne dagen er på relasjoner mellom mennesker, og mellom Gud og mennesker. Avslutningsvis antyder bønnen at tjeneste for Gud springer ut av kjærlighet. Hva slags tjeneste må eventuelt konkretiseres av prest og kantor gjennom preken, forbønn, og salmevalg.   

Salmevalg

Kjærlighet, både generelt og med mer spesifikk ekteskapstematikk, tematiseres i salmebokas kapittel om vigsel. Til de to første tekstrekkene er salme 734, Guds kjærleik er som stranda og som graset, et naturlig valg, f.eks. etter preken. Selv om relasjonen vår til skaperverket ikke er fremme i dagens tekster, kan denne fint trekkes frem i en salme for å synliggjøre mangfoldet av fellesskap vi er skapt til. Kapitlene om Guds skaperverk og Forvalteransvar og ærefrykt for livet er naturlige utgangspunkt for dette. Erfaringen av brutte relasjoner rommes ved å f.eks. synge 615 – Vi bærer mange med oss som nattverdssalme. Kapitlet om Kirken og det kristne fellesskapet kan inspirere til å tenke bredere om fellesskap enn bare familierelasjoner. Videre kan man vurdere å bruke salmer med relasjonsmotiver fra tekstene: 564 – Som barn i ditt hus spiller for eksempel på bildet av barnet fra tredje tekstrekke. 

Den uunngåelige salmen

656 – Kjærleik er gleda. Salmen fokuserer på Gud som opphavet til kjærlighet, og som drivkraft til det gode og håpefulle i verden. Teksten har dessuten med et treenighetsperspektiv (”Kjærleik er Skapar og Ande og Son”) som passer svært godt til tiden i kirkeåret.  

Den overraskende salmen

520 – Gå gjennom byens lange, rette gater. Salmen overrasker ved å evne å si mye om fellesskap og mangel på det uten å nevne konkrete fellesskap. Forfriskende bilder tegner opp den Åndens livgivende kraft til å forvandle livene våre. DHÅs kjærlighet frigjør og åpner det som stenger for fellesskap! 

Den utfordrende salmen

720 – Alt som lever, alt som trues. Salmen fungerer som en slags syndsbekjennelse. Menigheten utfordres til å bære frem for Gud alt som er gått i stykker i våre relasjoner til andre og til skaperverket.