6. søndag i treenighetstiden / aposteldagen

Knut Alfsvåg, professor ved VID vitenskapelige høgskole, Stavanger

Om Aposteldagen

Dette er en av de få helgen- og martyrdager i vår kirkeårskalender. Peters og Paulus’ minnedag er egentlig 29. juni, men er blitt lagt til denne dagen fordi den befinner seg etter eller annet sted i nærheten. Siden dette er en martyrdag, er det rødt som er den liturgiske farge. Dette er den eneste røde søndagen i kirkeåret utenom pinsedag, noe som tilsier at den bør markeres som martyr- og minnedag. 

Dagens bønn

Hellige Gud, du kalte ufullkomne mennesker til å være apostler. Vi ber deg: Kall oss til å være dine vitner i verden. Utrust kvinner og menn, barn og gamle, så vi kan være levende steiner i din kirke, bygget på den sanne grunnvollen, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

Dagens evangelietekster fokuserer mer på aposteltjenesten enn på martyrmotivet. De er hentet fra Luk 5 (Peters fiskefangst), Matt 16 (Peters bekjennelse) og Mark 3 (kallelsen av apostlene). Kall og oppbrudd er også noe det fokuseres på i de andre tekstene. Dette følger kollektbønnen opp ved å fokusere på sammenhengen mellom kallelsen av apostlene og vårt kall til kirkelig tjeneste. Et motiv i tekstene som kollektbønnen ikke fanger opp, er at apostlenes tjeneste er grunnleggende på en måte vår ikke er (jf. Ef 2,20: «Dere er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll»; det sies ikke om noen andre).

Det faktum at vi her har å gjøre med kirkeårets eneste martyrsøndag gjør imidlertid at det motivet også bør få klinge med. Det kall disiplene fikk, var et kall for livet; det var et kall som bokstavelig talt fulgte dem til døden.

Salmevalg

På en dag som fokuserer på kallet til tjeneste er alle salmene under rubrikkene «Vigsling til tjeneste», «Kjærlighet og tjeneste» og «Misjon» umiddelbart relevante. Noen av salmene under «Vigsling til tjeneste» er imidlertid så nært knyttet til ordinasjon og/eller vigsling at det er unaturlig å bruke dem på en vanlig søndag. Utvalget av martyrsalmer eller salmer som tematiserer troskap til døden, er magert. Salmene for Olsok er det vanskelig å bruke på andre dager enn den de er skrevet for. Da kommer vi nok lengre med salmene for Stefanusdagen. Det er også mulig å se hen til salmene under rubrikken «Trengsel og trøst», som fokuserer på Guds omsorg i trengsel på en mer allmenn måte. 

Den uunngåelige salmen

77 Du Ord frå alle æver. Dette er en av de få salmer som forener tanken om Kristus som tjenestens fundament med en klar antydning til martyrmotivet (v. 3). Dette er også både poetisk og melodisk en usedvanlig vellykket salme.

Den uventede salmen

674 Pris være Gud. Dette er en salme som på flere måter er litt annerledes. Men den taler tydelig om kallet til etterfølgelse i bønn og tjeneste.

Den utfordrende salmen

694 Gi dem mitt ord! Dette er en salme som aktualiserer kjernen i aposteltjenesten, ordets tjeneste, som en utfordring for dagens menighet, som etter apostlenes forbilde kalles til tjeneste «for alle folk».