Bots- og bønnedag

Håvard Skaadel, Dr. art., kantor i Skjervøy

Om kirkeårsdagen

Bots- og bønnedagen står midt mellom allmenne evangelietekster på slutten av det grønne kirkeår, blandet jubel og vemod på Allehelgensdag og gradvis skarpere domsforkynnelse fram mot advent. Selvransakelse er stikkordet. Botsmotivet er sterkt aktualisert der skaperteologien møter et engasjement for kristent forvalteransvar i globalt perspektiv.  

Dagens bønn

Nådige Gud, du har skapt oss i ditt bilde og former oss på nytt med din skaperhånd. Vi ber deg: Tilgi oss syndene våre og forny ditt bilde i oss så vi vender om til deg og lever etter din gode vilje, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

Temaet er i dag ikke så mye en ensidig formaning om å vandre på Guds veier, som en forklaring av hva det vil si å (I) la seg forme i Guds hånd, (II) vise sann anger og (III) komme tilbake til Guds åpne nådefavn. Tre avsnitt i NS13 favner disse temaene: Bots- og bønnedag, Bot og omvendelse, Skriftemål. «Mektigste Kriste» (522) passer tradisjonelt til utgang.

Salmevalg

Den uunngåelige

401 – Gud er nådig, han vil ikke. Landstads tekst får fram Guds kompromissløse nåde som kan gjennomtrenge og omforme oss.

Den uventede 

598 – Gud, la din Ånd ved guddomsordet. Utdrag fra en salme av den sentrale samiske språkmannen Lars Hætta. Kollektivt vi-perspektiv med dom, trøst og oppreisning til et nytt liv.

Den utfordrende

525 – O Fader, la ditt ord, din Ånd. Brorsons tekst er kollektivt selvransakende, med en bønn om at vi må få lys og krefter til å gå videre.