For skaperverket

Ragnhild Bjørvik Opsahl, kapellan i Grønnåsen kirke

Om Skaperverkets dag

Det er ikke noe fast tidspunkt for skaperverkets dag, men mange knytter en gudstjenestemarkering til verdens miljødag 5. juni, høsttakkefest eller den økumeniske «Skaperverkets måned» 1. september – 4. oktober.

Dagens bønn

Evige Gud, du skapte himmelen og jorden og alt som lever. Vi ber deg: Gi oss glede over ditt skaperverk og åpne våre øyne for livets under, så vi ikke utarmer naturen, men med takk tar vare på dine gaver og deler dem rettferdig, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen

Kommentar

Norge har vedtatt å støtte opp om FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og Den norske kirke ønsker å støtte opp om dette arbeidet. Skaperverkets dag er en del av det, og overskriften for alle tekstene for dagen er naturen og fordeling av godene. 

Ett fokus er hvordan vern om skaperverket henger sammen med klimaendringer og fattigdom og ødeleggelse. Et annet fokus er ødeleggelsene av naturen, både de klimaskapte som endrer naturen, men også hvordan vi ødelegger den selv. Her kan man trekke frem det lokale, regionale eller det globale. For et regionalt perspektiv kan man finne inspirasjon i samisk kirkeliv og salmer. 

Salmevalg

  • For fokus på Skaperverket, naturen og været, vil kapitlene «Guds Skaperverk» og «Årstidene» gi muligheter, da flere av disse priser naturen.  
  • For fokus på rettferdighet er det veldig mange muligheter, her kan man se på kapitlene «Forvalteransvar og ærefrykt for livet», «Rettferd og fred», «Høsttakkefest» og «Kjærlighet og tjeneste».
  • For en annen type nattverdssalme kan man se på bordvers i kapitelet «Ved bordet», flere av disse handler om rettferdighet.

Den uunngåelige salmen 

731 – Jeg folder mine hender små

Den uventede salmen

766 – Herre, din jord bærer mat nok for alle.Bordverset kan brukes som nattverdssalme, og går rett på tema om å dele det vi har fått.  

Den utfordrende salmen

720 – Alt som lever. Salmen av Svein Ellingsen fra 1977 handler om hvordan vi behandler jorden. I andre vers skriver den om vi som fikk livet i gave, har trådt gaven under foten vår. Hvordan behandler vi skaperverket? Hvordan behandler vi livet rundt oss?